· FRÅN FA­CE­BOOK

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! -

Gö­te­borgs po­li­ti­ker har ald­rig lyss­nat på in­vå­nar­na. Se ba­ra på hur det gick med träng­selskat­ten vi rös­ta­de nej till. Gö­te­borg är fullt av tom­tar i tunn­lar­na. De störs av ar­be­tet med län­ken och tror att de ska kun­na stop­pa den med ett miss­nö­je­spar­ti. Ut­sät­ta träd för en me­nings­lös sta­tion i Ha­ga och en pen­del­tåg­s­tun­nel med mi­nus sam­hälls­nyt­ta. Fy fan! Vi Ha­ga­bor kla­rar oss ut­an ”om­tan­ke” från dom som kans­ke tyc­ker att vå­ran stads­del är för li­ten och obe­tyd­lig för att få en egen sta­tion (el­ler vad det nu är som ska­ver så för­fär­ligt). Hur mår de re­dan upp­tag­na trä­den? Nå­gon som vet hur de kla­rat som­ma­rens vär­men? Men snäl­la, kan det få räc­ka med över­drif­ter­na snart? Ha­ga kom­mer in­te alls att ra­se­ras! Att ens kun­na med att på­stå nå­got så­dant?! Jag tror dom an­vän­der Ha­ga för att skräm­mas. Jag har hört folk som kom­mer hit och tror att al­la bu­ti­ker ska stänga. Vårt Ha­ga är ju så fint och sä­ger man då att det kom­mer att för­stö­ras så upp­rörs folk. Men som sagts ovan så ska in­te ens en sten rö­ras här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.