Det ska vara tryggt att cyk­la

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! - Ulf Kam­ne (MP), Stads­bygg­nads­kom­mu­nal­råd Ka­rin Plei­jel (MP), Skol­kom­mu­nal­råd och ord­fö­ran­de i den nya grund­sko­le­nämn­den

När barn in­te kan cyk­la

tryggt till sko­lan ökar ris­ken att vux­na skjut­sar med bil, vil­ket ska­par tra­fik­ka­os runt sko­lor­na. Där­för fö­re­slår Mil­jö­par­ti­et i Gö­te­borg tryg­ga­re cy­kel­vä­gar till sko­lan och i bo­stads­om­rå­den. Sänk­ta has­tig­he­ter och cy­kel­farts­ga­tor är lös­ning­en.

Det be­hövs säk­ra­re cy­kel­vä­gar, där­för dri­ver Mil­jö­par­ti­et på för bätt­re cy­kel­ba­nor. Men det är in­te nöd­vän­digt el­ler ens ef­fek­tivt att byg­ga se­pa­ra­ta cy­kel­ba­nor över­allt i sta­den.

Många vux­na skjut­sar si­na barn till sko­lan istäl­let för att lå­ta dem cyk­la, fram­förallt för att det är brist­fäl­lig tra­fik­sä­ker­het och bar­nen för­vän­tas cyk­la på ga­tor där bi­lar­na har fö­re­trä­de. Vi vill vän­da på det­ta och lå­ta bi­lar­na i bo­stads­om­rå­de­na och vid sko­lor kö­ra på ga­tor där cyk­lar­na har fö­re­trä­de, cy­kel­farts­ga­tor. I Gö­te­borg har vi

i någ­ra år tes­tat cy­kel­farts­ga­tor med lyc­kat re­sul­tat. På en cy­kel­farts­ga­ta har cy­klis­ten förs­ta pri­o­ri­tet istäl­let för att tving­as ut till kan­ten av ga­tan för att släp­pa fram bi­lis­ten. Mil­jö­par­ti­et vill nu fö­ra den­na sats­ning vi­da­re från in­nerstads­ga­tor till bo­stads­ga­tor i vil­la­om­rå­den och fler­bo­stads­om­rå­den med bland­tra­fik.

Att skyl­ta om till cy­kel­farts­ga­tor i vå­ra bo­stads­om­rå­den och vid vå­ra sko­lor skul­le ba­ra kos­ta en bråk­del mot att byg­ga cy­kel­ba­nor över­allt.

Barn som cyklar el­ler går till sko­lan får bätt­re för­ut­sätt­ning­ar att ta till sig kun­skap. Fy­sisk ak­ti­vi­tet är tyd­ligt kopp­lat till ökad för­må­ga till kon­cent­ra­tion och psykiskt väl­må­en­de, bå­da vik­ti­ga fak­to­rer för barns ut­veck­ling.

I Ne­der­län­der­na är det re­dan i dag prax­is med cy­kel­farts­ga­tor i bo­stads­om­rå­den. Där cyklar många vux­na och hol­länds­ka barn cyklar of­ta­re till sko­lan än svens­ka.

FO­TO: MOSTPHOTOS

CY­KEL­VÄG. Det ska vara tryggt att ta cy­keln till sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.