Tyn­ne­reds­pap­pan dö­da­de sin fa­milj

Den man från Tyn­ne­red som miss­tänkts för att ha dö­dat sin fru och två små barn er­kän­de de fak­tis­ka om­stän­dig­he­ter­na un­der vec­kans häkt­nings­för­hand­ling.

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

En man i 40-års­ål­dern häk­ta­des un­der ons­da­gen på san­no­li­ka skäl mis­s­tänkt för mord på sin fru och si­na två barn i Tyn­ne­red. Un­der häkt­nings­för­hand­ling­en er­kän­de man­nen de fak­tis­ka om­stän­dig­he­ter­na.

Vid fem-ti­den på sön­dags­mor­go­nen, den 2 september, ring­de en man hem­ma­hö­ran­de i Tyn­ne­red till po­li­sen och be­rät­ta­de att han ha­de ta­git li­vet av sin fa­milj. När po­li­sen kom dit hit­ta­de de en död kvin­na och två dö­da barn in­ne i lä­gen­he­ten. Man­nen greps och lä­gen­he­ten spär­ra­des av för en teknisk un­der­sök­ning.

Un­der ons­da­gens häkt­nings­för­hand­ling be­slu­ta­de rät­ten att man­nen skul­le häk­tas på san­no­li­ka skäl mis­s­tänkt för mord i tre fall.

– Han er­kän­ner de fak­tis­ka om­stän­dig­he­ter­na. Han läm­na­de en be­rät­tel­se men jag vill in­te be­rät­ta mer om det nu av hän­syn till de av­lid­na och an­hö­ri­ga. Det här har pre­cis hänt och det är ett väl­digt käns­ligt lä­ge, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­re He­le­na Trei­berg Clae­son.

Kom­mer han ge­nom­gå nå­gon rätts­psy­ki­a­trisk un­der­sök­ning?

– Jag har för­or­dat rät­ten en så­dan och för­sva­ret tyck­te ock­så det var en bra idé. Det kan gö­ras om det finns över­ty­gan­de be­vis­ning el­ler vid ett er­kän­nan­de. Nå­gon över­ty­gan­de be­vis­ning har vi in­te så här ti­digt men i och med att han er­kän­ner så kan jag in­te tän­ka mig nå­got an­nat än att det görs en så­dan, sä­ger He­le­na Trei­berg Clae­son.

Ef­ter gri­pan­det har man­nen sut­tit häk­tad hos po­li­sen men ef­tersom han måd­de så pass då­ligt har han flyt­tats till en rätts­psy­ki­a­trisk kli­nik.

Åtal ska väc­kas se­nast 19 september men He­le­na Trei­berg Clae­son sä­ger att hon kom­mer be­hö­va läng­re tid än så.

FO­TO: KRISTI­AN RI­SEN­FORS

AVSPÄRRAT. Ut­an­för fa­mil­jens bo­stad i Tyn­ne­red har ett blom­hav med kon­do­le­an­ser vux­it fram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.