Det gäl­ler ARN, fel­sydd trö­ja och ditt nya mo­bil­köp

CASSANDRA LARSSON NY RÅD­GI­VA­RE

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - redaktion@go­te­borg­di­rekt.se

ARN ger ba­ra re­kom­men­da­tion – du mås­te stäm­ma fö­re­ta­get

Frå­ga: Jag ha­de en kon­flikt med en bil­hand­la­re jag köp­te en bil av via Bloc­ket.se. Kon­flik­ten för­sök­te vi lö­sa hos All­män­na Re­kla­ma­tions­nämn­den som gav mig rätt mot fö­re­ta­get. Trots det vill bil­hand­la­ren in­te föl­ja nämn­dens be­slut. Vad kan jag gö­ra?

Svar: All­män­na Re­kla­ma­tions­nämn­dens (ARN) be­slut är in­te tving­an­de, de är en­dast re­kom­men­da­tio­ner om hur en tvist bör lö­sas. Det är fri­vil­ligt om ett fö­re­tag vill föl­ja de­ras re­kom­men­da­tio­ner. För att få ett tving­an­de be­slut mås­te du stäm­ma fö­re­ta­get i tings­rät­ten. Tings­rät­ten kom­mer då gö­ra en egen be­döm­ning om hur kon­flik­ten ska lö­sas. In­nan du vän­der dig till tings­rät­ten kan det va­ra bra att ve­ta att fö­re­tag som an­non­se­rar på Bloc­ket mås­te föl­ja Bloc­kets an­vän­dar­vill­kor.

An­vän­dar­vill­ko­ren sä­ger att fö­re­tag som an­non­se­rar på Bloc­ket mås­te föl­ja ARN:s re­kom­men­da­tio­ner. Om bil­hand­la­ren är an­slu­ten till en bransch­or­ga­ni­sa­tion, till ex­em­pel Mo­tor­bran­schens Riks­för­bund, bru­kar även bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen stäl­la sam­ma krav.

Om du in­for­me­rar bil­hand­la­ren om det­ta kanske det le­der till att bil­hand­la­ren föl­jer ARN:s re­kom­men­da­tion trots allt.

Får jag in­te ångra sko­köp när or­gi­nal­kar­to­nen sak­nas?

Frå­ga: Jag köp­te ett par skor på nä­tet som in­te alls var li­ka fi­na i verk­lig­he­ten som på hem­si­dan. Där­för tog jag kon­takt med web­bu­ti­ken och med­de­la­de att jag vil­le ång- ra mitt köp. Att pos­ta till­ba­ka skor­na var inga pro­blem men när web­bu­ti­ken tog emot skor­na såg de att jag in­te ha­de skic­kat till­ba­ka dem i ori­gi­nal­kar­tong­en och där­för fick jag helt plöts­ligt in­te ångra kö­pet. Stäm­mer verk­li­gen det­ta?

Svar: När man kö­per en va­ra på nä­tet har du som hu­vud­re­gel 14 da­gars ång­er­rätt från da­gen du tog emot va­ran. För va­ror som om­fat­tas av ång­er­rät­ten är den ovill­kor­lig, du har all­tid har rätt att ångra ditt köp. Frå­gan som upp­står är dock om du kan bli skyl­dig att be­ta­la ett vär­de­minsk­nings­av­drag om du mot för­mo­dan har han­te­rat skor­na i stör­re om­fatt­ning än nöd­vän­digt för att fast­stäl­la skor­nas egen­ska­per el­ler funk­tion.

För att du ska bli skyl­dig att be­ta­la för ett vär­de­minsk­nings­av­drag mås­te bu­ti­ken kun­na vi­sa att de har in­for­me­rat dig om den­na skyl­dig­het. Det är se­dan upp till bu­ti­ken att vi­sa att av­sak­na­den av ori­gi­nal­kar­tong­en le­der till en vär­de­minsk­ning av skor­na som de i sin tur kan krä­va er­sätt­ning av dig för.

Du får re­kla­me­ra en fel­sydd trö­ja även om den är köpt på rea

Frå­ga: En kläd­bu­tik i Gö­te­borgs cent­rum tillät mig in­te re­kla­me­ra en fel­sydd trö­ja ef­tersom jag ha­de köpt den på re­an. Har de rätt att gö­ra så?

Svar: En­ligt kon­su­ment­köpla­gen har du tre år på dig att re­kla­me­ra ur­sprung­li­ga fel, det vill sä­ga fel som fanns när du köp­te va­ran. Du har re­kla­ma­tions­rätt en­ligt la­gen oav­sett om du har köpt trö­jan till ett or­di­na­rie el­ler ra­bat­te­rat pris.

Om du in­te har fått in­for­ma­tion om att trö­jan var på rea på grund av den fel­ak­ti­ga söm­men skul­le jag varmt re­kom­men­de­ra att stå på dig och gå till­ba­ka till bu­ti­ken för att krä­va din rätt. Du kan i förs­ta hand krä­va att bu­ti­ken ska la­ga felet el­ler ge dig en li­ka­dan men fel­fri trö­ja. Kan du stå ut med felet kan du fö­re­slå att få ett pris­av­drag istäl­let.

Om felet är av stor be­ty­del­se för dig kan du i sista hand hä­va kö­pet. Då får du peng­ar­na till­ba­ka och bu­ti­ken får till­ba­ka trö­jan.

Säl­ja­ren lo­va­de ett bätt­re pris än det som står på fak­tu­ran

Frå­ga: För en må­nad se­dan var jag i ett köp­cent­rum och stöt­te på en för­säl­ja­re som till­fäl­ligt stod där och sål­de te­le­fo­ner. Det slu­ta­de med att jag köp­te en mo­bil­te­le­fon med till­hö­ran­de abon­ne­mang på 24 må­na­der. Säl­ja­ren lo­va­de att jag skul­le få ett bätt­re pris än vad jag ha­de hos min ti­di­ga­re ope­ra­tör och jag skul­le få en hög­ta­la­re på kö­pet. Jag tac­ka­de ja ge­nom att skri­va min namn­teck­ning på säl­ja­rens Ipad och fick av­ta­let skic­kat till min e-post. När förs­ta fak­tu­ran kom upp­täck­te jag att jag skul­le be­ta­la mer än vad säl­ja­ren ha­de lo­vat och dess­utom skul­le jag be­ta­la för hög­ta­la­ren som jag fått gra­tis. Har jag rätt att av­slu­ta abon­ne­mang­et? bind­nings­ti­den på 24 må­na­der löpt ut. An­nars ris­ke­rar du att få be­ta­la al­la må­nads­av­gif­ter på en gång. När du sig­ne­rar ett av­tal in­ne­bär det att du god­kän­ner de pri­ser som anges i av­ta­let. Där­för är det vik­tigt att kon­trol­le­ra av­ta­let bå­de in­nan och ef­ter du har sig­ne­rat det för att se om det verk­li­gen stäm­mer över­ens med in­for­ma­tio­nen som säl­ja­ren har läm­nat.

Kom ihåg att när du som kon­su­ment hand­lar ut­an­för en af­färslo­kal har du 14 da­gars ång­er­rätt. Det är un­der för­ut­sätt­ning att säl­ja­ren har gett full­stän­dig in­for­ma­tion om ång­er­rät­ten. Har säl­ja­ren in­te läm­nat full­stän­dig in­for­ma­tion för­längs din ång­er­rätt till upp till ett år el­ler 14 da­gar från da­gen säl­ja­ren läm­nar in­for­ma­tio­nen. Säl­ja­ren mås­te in­for­me­ra att du har ång­er­rätt, hur lång den är, un­der vil­ka för­ut­sätt­ning­ar du kan ut­nytt­ja den, hur du ska gå till­vä­ga för att ut­nytt­ja den samt att Kon­su­ment­ver­ket har ett for­mu­lär för ut­ö­van­de av ång­er­rät­ten och att for­mu­lä­ret finns på Kon­su­ment­ver­ket.se. Kanske kan det fin­nas en möj­lig­het att du fort­fa­ran­de har kvar din ång­er­rätt.

Svar: Har du tac­kat ja till ett av­tal är ut­gångs­punk­ten att du mås­te föl­ja av­ta­let och du får in­te av­slu­ta det in­nan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.