NATTVANDRAREN ANN OM FRÖLUN­DA EF­TER BRÄN­DER­NA

Ann Smi­debrant har natt­vand­rat i Tyn­ne­red i 15 år. Hon var­nar för att kli­ma­tet bland unga har bli­vit hår­da­re och dro­ger säljs mer öp­pet än ti­di­ga­re.

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

Det var fler som en­ga­ge­ra­de sig pre­cis ef­ter brän­der­na.

Ann Smi­debrant har 15 år av natt­vand­ran­de bakom sig och hon har sett hur kli­ma­tet ute på Tyn­ne­reds ga­tor bli­vit allt hår­da­re. Al­ko­ho­len kry­per läng­re ned i åld­rar­na och dro­ger by­ter äga­re på ett mer in­dis­kret sätt än ti­di­ga­re.

För­ra vec­kan be­rät­ta­de kom­mun­po­li­sen Niklas Svens­son, i en ar­ti­kel i Gö­te­borg­Di­rekt, att hans kol­le­gor vitt­nar om att de får ett kal­la­re be­mö­tan­de av dem de stö­ter på när de rör sig ute i stads­de­lar­na Väst­ra Gö­te­borg och Askim-Frölun­da-Högs­bo på kvälls­tid.

Nu mö­ter Gö­te­borg­Di­rekt Ann Smi­debrant i sitt hem­om­rå­de, Tyn­ne­red, där hon natt­vand­rat i upp­åt 15 år och hon de­lar po­li­sens upp­fatt­ning om det ky­li­ga­re be­mö­tan­det.

– I dag är de mer av­vak­tan­de och de går hell­re un­dan än kom­mer fram och pra­tar. Of­ta kan vi få li­te kon­takt när vi bju­der på klub­bor men på se­na­re tid har det bli­vit svå­ra­re att få den kon­tak­ten med dem. Och det går in­te att jäm­fö­ra med ur det var för 15 år se- dan – det är myc­ket vär­re nu, sä­ger hon.

Ba­ra en dag ef­ter in­ter­vjun med po­li­sen Niklas Svens­son sat­tes 33 bi­lar i brand på Frölun­da torgs par­ke­ring.

Stör­re till­ström­ning

Ef­ter brän­der­na höj­des fle­ra rös­ter om att de vux­na mås­te ta till­ba­ka ga­tor­na om kväl­lar­na, i Frölun­da bil­da­des en ny grupp natt­vand­ra­re och grup­pen i Tyn­ne­red märk­te av en till­ström­ning av fri­vil­li­ga.

– Det var fler som en­ga­ge­ra­de sig pre­cis ef­ter brän­der­na. Förs­ta vand­ring­en ef­ter att det ha­de hänt var vi nog 20 styc­ken som gick – i van­li­ga fall är vi sex el­ler sju. Men vi är ju in­te 20 styc­ken nu läng­re, det var ba­ra ett tag, sä­ger Ann.

Nar­ko­ti­ka

Han­te­ring av nar­ko­ti­ka och dro­ger som by­ter äga­re är en van­ligt fö­re­kom­man­de syn för natt­vand­rar­na i Tyn­ne­red och även Ann har märkt av hur an­vän­dan­det kru­pit läng­re ned i åld­rar­na.

– Vi går fram och häl­sar och frå­gar om de vill ha en klub­ba, ibland kan vi by­ta någ­ra ord och det är vik­tigt för det kan va­ra av­gö­ran­de för hur det går för den per­so­nen den nat­ten. Och jag är ju glad för var­je dro­g­af­fär vi lyc­kas hind­ra.

Ann me­nar att myc­ket av det stök vi ser i om­rå­det grun­dar sig i en oro och otrygg­het som fler fäl­ta­sis­s­ten­ter och natt­vand­ra­re skul­le kun­na var ett svar på men hon me­nar även att sta­den och bo­stads­bo­la­gen mås­te gö­ra sitt.

– Bo­stads­bo­la­gen mås­te bör­ja rus­ta upp för det finns om­rå­den som ser helt be­dröv­li­ga ut här och det på­ver­kar ock­så. Det är klot­ter och sta­ket som ser ut som de är helt fall­fär­di­ga och buskage som blir till göm­stäl­len för dro­ger – bort med det. För det är otrygg­he­ten som ska­par det här stö­ket och al­la på­hitt, då mås­te kän­na en trygg­het från vux­na för de står med en fot i ung­doms­li­vet och en i vux­en­li­vet men det är ing­en som gui­dar dem på vägen, av­slu­tar Ann.

FO­TO: GABRI­EL TJU­LAN­DER

NATT­VAND­RA­RE. Ann Smi­debrant har sett hur nat­tens Gö­te­borg för­änd­rats un­der si­na 15 år som natt­vand­ra­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.