En mil­jon gick ald­rig till va­lur­nor­na 2014

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Hej Göteborg - JO­A­KIM FRANSSON jo­a­kim.fransson @go­te­borg­di­rekt.se

O m jag ha­de bott i USA ha­de jag för­stått re­so­ne­mang­et. De har ju ett val­sy­stem som går ut på att gö­ra det så svårt som möj­ligt för folk att gö­ra sin röst hörd. Va­let hålls på en var­dag, så ris­ken är stor att du in­te kan el­ler får gå från job­bet. Val­lo­ka­ler­na är få, kö­er­na långa och har du in­te i för­tid re­gi­stre­rat dig som väl­ja­re så är det kört på val­da­gen. Fast adress och ett rent brotts­re­gis­ter hör till and­ra krav för att få rös­ta. Och skul­le du nu upp­fyl­la det­ta och läg­ga din röst så kan du myc­ket väl än­då bli blåst på din pre­si­dent trots att hen har fått fle­ra mil­jo­ner fler rös­ter än mot­stån­da­ren. Tack va­re ett rent idi­o­tiskt sätt att räk­na rös­ter. In­te und­ra på att val­del­ta­gan­det i USA 2016 ba­ra var drygt 50 pro­cent. I Sve­ri­ges se­nas­te riks­dags­val rös­ta­de 86 pro­cent. Im­po­ne­ran­de. Tills man in­ser att en dryg mil­jon fak­tiskt in­te in­te gjor­de det. Trots att det är bu­sen­kel. Trots möj­lig­he­ten att för­tidsel­ler om­buds­rös­ta. El­ler rös­ta blankt, för den de­len, om man är miss­nöjd med allt. En mil­jon. Rös­ter nog att ri­ta om po­li­tis­ka kar­tan och skic­ka he­la par­ti­er ur riks­da­gen. Gå och rös­ta!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.