Frölun­dalä­ra­re no­mi­ne­ras till lä­rar­pris

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Nyheter -

Lä­rar­pri­set Guldäpp­let lyf­ter fram lä­ra­re som ut­veck­lar sko­lan och pe­da­go­gi­ken med di­gi­ta­la verk­tyg och ar­bets­sätt.

Fe­lix Gyl­lens­tig Ser­rao, lä­ra­re och förste­lä­ra­re på Frölun­da­sko­lan, i Gö­te­borg är no­mi­ne­rad för sitt ar­be­te med att ut­veck­la en in­klu­de­ran­de och be­grip­lig un­der­vis­ning som ut­går från elev­per­spek­tiv. Mo­ti­ve­ring­en ly­der som föl­jan­de:

Fe­lix ”Spel­lä­ra­ren på nä­tet”, ska­par kre­a­ti­va lek­tio­ner med en spel­lik­nan­de struk­tur och bas, som gör att ele­ver­na för­står vad de för­vän­tas gö­ra.

Fe­lix be­kräf­tar på ett ge­nom­tänkt sätt ele­ver­nas in­tres­se, språk och kun­ska­per och ge­nom det­ta vinner han de­ras för­tro­en­de. Sko­lan blir be­grip­lig och ele­ven kan lyc­kas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.