Fri Ze­no­bia är Kristi­nas jakt

Kristi­na Is­sas osläck­li­ga ny­fi­ken­het på histo­ria gav fö­re­ställ­ning­en ”Qu­een Ze­no­bia”. Ef­ter fle­ra års ar­be­te är det dags för pre­miär för histo­ri­en om en kvin­na från då­ti­den för nu- och fram­ti­den. FÖ­RE­STÄLL­NING. Kristi­na Is­sa djup­dy­ker i sy­ris­ka drott­ninge

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Nyheter - Text och fo­to: Kai Mar­tin

Jag gil­la­de HC An­der­sen och Astrid Lind­gren. Som li­ten gick jag i sön­dags­sko­lan, in­te för att vi var spe­ci­ellt krist­na ut­an för ett so­ci­alt sam­man­hang.

R edan som barn var det histo­ri­er och histo­ria som var den sto­ra drag­nings­kraf­ten för Kristi­na Is­sa. – Jag pra­ta­de med min mam­ma om det för ett tag se­dan. Om var­för jag var så in­tres­se­rad av histo­ria, sä­ger Kristi­na Is­sa, men fick ald­rig nå­got rik­tigt svar.

– Hon sa att jäm­fört med mi­na sys­kon var in­tres­set jät­testort. Jag gil­la­de HC An­der­sen och Astrid Lind­gren. Som li­ten gick jag i sön­dags­sko­lan, in­te för att vi var spe­ci­ellt krist­na ut­an för ett so­ci­alt sam­man­hang. Jag läs­te Barn­bi­beln och läs­te sam­ma histo­ri­er om och om igen. Om Maria, om när Je­sus gick på vatt­net. Se­dan kom den gre­kis­ka my­to­lo­gin.

Fram­för, el­ler kanske mer in­nan­för, histo­ri­an fanns det män­ni­skor och det var dem som loc­ka­de en ung Kristi­na Is­sa mest. Så är det ock­så idag.

– Ja, jag in­tres­se­ra­de mig ti­digt för in­di­vi­den, för­kla­rar hon.

Histo­ri­en om Ze­no­bia kom till hen­ne för två, tre år se­dan.

– Frö­et såd­des när jag blev in­bju­den till Sy­ri­en för ett pro­jekt om Ze­no­bi­as liv för en utställning i Da­mas­kus. Vi var konst­nä­rer och ar­tis­ter med sy­ri­ans­ka röt­ter från he­la världen.

Men re­san var kom­pli­ce­rad, käns­looch fa­mil­je­mäs­sigt, un­der in­bör­des­kri­get. Hon val­de att tac­ka nej.

– Jag vå­ga­de in­te åka.

Men Ze­no­bia stan­na­de kvar och väx­te sig stark. Kristi­na Is­sa pre­sen­te­ra­de idén för sitt band för ett och ett halvt år se­dan. Kom­po­ne­ran­det tog fart och sent i hös­tas kun­de den som var på plats hö­ra smak­prov ur den ex­pres­si­va mu­si­ken när Kristi­na Is­sa med band fram­träd­de på Folk.

”Jag kom­mer pra­ta en del”

Det har fått ta sin tid och trots att ut­rym­met va­rit knappt i Kristi­na Is­sas späc­ka­de sche­ma har hon in­te känt nå­gon oro över att in­te ro det he­la i hamn.

– För mig har det va­rit vik­tigt att få sa­ker och ting på plats. Jag vill in­te för­lo­ra syf­tet. Där­för har jag känt ett lugn även då det har va­rit stres­sigt, sä­ger hon.

”Qu­een Ze­no­bia” blir myc­ket mer än en kon­sert. In­sla­gen av po­e­si, mo­no­log och pro­ji­ce­ring­ar är li­ka vä­sent­li­ga som lå­tar­na som skri­vits till fö­re­ställ­ning­en.

– Ja, jag kom­mer pra­ta en del. Till och med min mam­ma – Fa­dia Naffouj – finns med i ett par­ti och den sy­ri­ans­ke po­e­ten Me­dan Alsu­o­af, boende i Sve­ri­ge se­dan fle­ra år.

Re­pi­tions­ar­be­tet har på­gått se­dan någ­ra vec­kor till­ba­ka. Den 26 september är det skarpt lä­ge.

Men Ze­no­bia, en sy­ri­ansk drott­ning som lev­de mel­lan 240 och 275 eKr, vad har hon att sä­ga om idag?

– Hon är in­te ba­ra då­tid ut­an nu- och framtid och för all­tid. Hon vå­ga­de bry­ta mot nor­men. En kraft som all­tid ses som far­lig om det hand­lar om kvin­nor, sä­ger Kristi­na Is­sa med em­fas.

Ze­no­bia fri­gjor­de sitt folk

– För mig hand­lar hen­nes histo­ria om fri­het, för sig själv, vad hon vil­le gö­ra och det ut­an tvång. My­ten om hen­ne sä­ger att hon fri­gjor­de sitt folk, Sy­ri­en och Li­ba­non från ro­mar­na. Histo­ri­en att allt hand­la­de om peng­ar. Men fram­för allt und­rar jag hur hon ha kun­nat bli bort­glömd i histo­ri­en…? Hon som på­ver­kat så myc­ket.

Kristi­na Is­sa ser en lik­het i den irans­ka po­e­ten och iko­nen Fo­rough Far­rok­hzad, som fram till sin död 1967 käm­pa­de för kvin­nors rät­tig­he­ter och jäm­lik­het i sitt hem­land. I no­vem­ber är hon ak­tu­ell då Stads­tea­tern pre­sen­te­rar fö­re­ställ­ning­en ” Up­p­ro­rets po­et” med hen­ne i fo­kus och Kristi­na Is­sa som mu­si­ker och kom­po­si­tör.

HISTORIEJAKT. FO­TO: KAI MAR­TIN

Kristi­na Is­sas in­tres­se för histo­ria har gjort att hon hit­tat sy­ri­ans­ka drott­ning­en Ze­no­bia, som hon nu iscen­sät­ter.

IN­TEN­SIVT. Inför pre­miä­ren i slu­tet av september har Kristi­na Is­sa myc­ket att gö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.