Tjuv­ki­ka in i bib­li­o­te­ket – ef­ter re­no­ve­ring­en

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborg - Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

Nu läggs den sista han­den till Askims bibliotek ef­ter att re­no­ve­ring­en av­slu­tats och på mån­dag öpp­nar bib­li­o­te­ket upp för all­män­he­ten igen.

Re­dan på mån­dag, den 10 september, kan du be­sö­ka det ”nya” bib­li­o­te­ket i Askim men den of­fi­ci­el­la in­vig­ning­en kom­mer att hål­las den 15 september kloc­kan 12.00.

Men det är in­te ba­ra det ny­re­no­ve­ra­de bib­li­o­te­ket som har pre­miär på mån­dag ut­an även Gö­te­borgs all­ra förs­ta mer-öp­pet­bib­li­o­tek.

– Det känns bra att vi får va­ra först med mer-öp­pet då vi lig­ger ut­an­för stan och det finns ett be­hov av att ha till­gäng­lig­het till bib­li­o­te­ket även ef­ter kon­tors­tid. Vis­sa har ba­ra tid att be­sö­ka bib­li­o­te­ket på hel­ger el­ler kväl­lar, sä­ger Mo­ni­ca Maz­zi­tel­li, pro­jekt­le­da­re.

Till­gäng­lig­he­ten till plats och yta har va­rit nå­got man ve­lat fri­gö­ra med re­no­ve­ring­en.

– Bib­li­o­te­ket an­ord­nar of­ta ak­ti­vi­te­ter och det vill vi ska bli än­nu lät­ta­re nu, sä­ger Mo­ni­ca Maz­zi­tel­li.

Fle­ra av bok­hyl­lor­na är mon­te­ra­de på hjul vil­ket öpp­nar upp möj­lig­he­ten för att lätt hit­ta sto­ra ytor för ex­em­pel­vis te­a­ter­fö­re­ställ­ning­ar.

He­la bib­li­o­te­ket har även stil­mäs­sigt fått ett lyft men Mo­ni­ca Maz­zi­tel­li har va­rit no­ga med att de­sign även ska gå hand i hand med funk­tio­na­li­tet och håll­bar­het

– Jag har stri­dit myc­ket för att vi ska läg­ga peng­ar på möb­ler och in­red­ning som dels har stil och de­sign men även att de ska va­ra håll­ba­ra och då kos­tar det li­te mer. Det här bib­li­o­te­ket ska hål­la li­ka länge som det gam­la, sä­ger Mo­ni­ca Maz­zi­tel­li.

FO­TO: GABRI­EL TJU­LAN­DER

IN­VIG­NING. Mo­ni­ca Maz­zi­tel­li är nöjd med re­no­ve­ring­en av Askims bibliotek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.