Vå­ga ta kon­takt med en ar­bets­gi­va­re – här är tips i jobb­sö­kan­det

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborg -

Vå­ga ta kon­takt: Många ar­bets­gi­va­re vill för­stär­ka inför hös­ten. Be­rät­ta vem du är, vad du kan bi­dra med och var­för du är in­tres­se­rad av att job­ba hos just dem. In­nan du tar kon­takt: Läs på om ar­bets­gi­va­ren, till ex­em­pel på de­ras hem­si­da, i ar­tik­lar, på so­ci­a­la me­di­er. Är du osä­ker på vad du vill? Få in­spi­ra­tion om oli­ka yr­ken

och se var det är lätt att få jobb på www.ar­bets­for­med­ling­en.se/yr­kes­kom­pas­sen

Om du ska sö­ka jobb spon­tant: Fokusera främst på mind­re ar­bets­gi­va­re och vänd dig till che­fen in­om det om­rå­de där du sö­ker jobb. Om du vill pro­va på en ny bransch: Fun­de­ra över hur du kan

an­vän­da di­na ti­di­ga­re kun­ska­per och egen­ska­per på ett nytt sätt.

Del­ta i Ar­bets­för­med­ling­ens web­bi­na­ri­er: Om an­ställ­nings­in­ter­vjun den 4 september och an­sök­nings­hand­ling­ar den 5 september.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.