Här finns hös­tens jobb i Gö­te­borg

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborg - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

Den stek­he­ta ar­bets­mark­na­den hål­ler i sig. In­om tre av fy­ra yr­ken finns ex­tra go­da chan­ser att få jobb en­ligt Ar­bets­för­med­ling­en.

Lä­get på ar­bets­mark­na­den är god – i al­la fall för den som sö­ker jobb. Ar­bets­för­med­ling­ens se­nas­te pro­gnosför nä­ra 200 yr­ken vi­sar go­da möj­lig­he­ter till jobb in­om tre av fy­ra yr­ken.

–Jobb möj­lig­he­ter­na är myc­ket go­da, sär­skilt för den som har en ut­bild­ning, sä­ger Sa­rah Nils­son, ana­ly­ti­ker på Ar­bets­för­med­ling­en.

– Ett grund­krav är of­ta en slut­förd gym­na­si­e­ut­bild­ning, och det är en för­del om man kom­mer från ett yr­kes­pro­gram in­om ex­em­pel­vis bygg el­ler häl­so- och sjuk­vård. Att ha en uni­ver­si­tets-el­ler hög­sko­le­ut­bild­ning ökar chan­ser­na till att kom­ma in­på ar­bets­mark­na­den.

Ser ni någ­ra tren­der?

– Bris­ten är väl­digt ut­bredd och be­rör många bran­schen. Det som stic­ker ut mest i det här är väl att bris­ten fort­sät­ter att öka, bå­de hos de pri­va­ta och de of­fent­li­ga ar­bets­gi­var­na, sä­ger Sa­rah Nils­son.

Ci­vilin­gen­jö­rer, for­dons­re­pa­ra­tö­rer, för­sko­le­lä­ra­re, IT-spe­ci­a­lis­ter, koc­kar, lä­ra­re, psy­ko­lo­ger och lok­fö­ra­re är ex­em­pel på yr­kes­grup­per som är hett ef­ter­trak­ta­de.

Bland yr­ken med läg­re krav på ut­bild­ning och er­fa­ren­het ser det säm­re ut ef­tersom des­sa jobb har ett stör­re sök­tryck. Men det är ock­så fort­fa­ran­de hård kon­kur­rens för ex­em­pel­vis bib­li­o­te­ka­ri­er, ar­ki­va­ri­er, fas­tig­hets­mäk­la­re och jour­na­lis­ter.

– Det ser un­ge­fär ut på sam­ma sätt i he­la lan­det, med lo­ka­la va­ri­a­tio­ner, sä­ger Sa­rah Nils­son.

FO­TO: AGNETA FORSSEN

VÄN­TAN. Det go­da lä­get på ar­bets­mark­na­den gör ock­så att det tar läng­re tid att re­kry­te­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.