Yr­ken med störst chans till jobb i Gö­te­borg

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborg -

Re­do­vis­nings­e­ko­no­mer Me­di­cins­ka sek­re­te­ra­re Ci­vilin­gen­jörs­yr­ken in­om bygg In­gen­jö­rer och tek­ni­ker in­om bygg Trä­ar­be­ta­re och snic­ka­re Mu­ra­re, be­tong­ar­be­ta­re An­lägg­nings­ar­be­ta­re Ställ­nings­byg­ga­re Tak­mon­tö­rer Golv­läg­ga­re Bygg­nads -/ ven­ti­la­tions plåtsla­ga­re VVS-mon­tö­rer Kyl-och vär­me­pumps tek­ni­ker Mjuk­va­ru- och system­ut­veck­la­re Fö­re­tags­säl­ja­re Te­le­fon­för­säl­ja­re Koc­kar och kall­skän­kor Lä­ka­re Grund­ut­bil­da­de sjuk­skö­ters­kor Spe­ci­a­list­sjuk­skö­ters­kor in­om akut häl­so- och sjuk­vård Spe­ci­a­list­sjuk­skö­ters­kor in­om all­män­häl so-och sjuk­vård Psy­ko­lo­ger Ar­bets­te­ra­peu­ter Tand­hy­gi­e­nis­ter Un­der­skö­ters­kor och hem­tjänst Per­son­li­ga as­si­sten­ter Tandskö­ters­kor Mo­tor for­dons­me­ka­ni­ker Ma­sk­in­re­pa­ra­tö­rer In­stal­la­tions-och ser­vice­e­lekt­ri­ker In­dust­ri­e­lekt­ri­ker Grund­skol­lä­ra­re Fri­tidspe­da­go­ger För­s­kol­lä­ra­re Spe­ci­allä­ra­re/spe­ci­al­pe­da­go­ger Väk­ta­re och ord­nings­vak­ter Stä­da­re Ci­vilin­gen­jör in­om lo­gistik Truck­fö­ra­re Ci­vilin­gen­jör in­om elektro­tek­nik Ci­vilin­gen­jör in­om ma­skin­tek­nik Lac­ke­ra­re och in­du­stri­må­la­re Ma­ski­no­pe­ra­tö­rer in­om me­tall Fin­me­ka­ni­ker Pre­press­tek­ni­ker, tryc­ka­re och bok­bin­da­re Lok­fö­ra­re Tax­i­fö­ra­re Buss- och spår­vagns­fö­ra­re Last­bils­fö­ra­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.