Trots ef­ter­frå­gan – allt fär­re di­stans­kur­ser på GU

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborg - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

Ut­bu­det av di­stans­kur­ser på Gö­te­borgs Uni­ver­si­tet sjun­ker. Det­ta trots att ef­ter­frå­gan av flex­ib­la stu­di­er fort­fa­ran­de är stor.

På Gö­te­borgs Uni­ver­si­tet har ut­bu­det av di­stans­kur­ser sjun­kit med 48 pro­cent de se­nas­te sju åren, det vi­sar siff­ror från Uni­ver­si­tets- och hög­sko­le­rå­det som fack­för­bun­det Uni­o­nen ploc­kat fram.

– Det är bi­sarrt att möj­lig­he­ten till flex­ib­la stu­di­er mins­kar på vå­ra svens­ka lä­ro­sä­ten. Vi be­hö­ver för­enk­la, in­te för­svå­ra för yr- kes­verk­sam­ma att vi­da­re­ut­bil­da sig och då be­hövs stu­di­e­for­mer som går att kom­bi­ne­ra med var­dags­li­vet, sä­ger Mar­tin Lin­der, ord­fö­ran­de för Uni­o­nen, i ett press­med­de­lan­de.

På Chal­mers tek­nis­ka hög­sko­la fanns en­dast två di­stans­kur­ser i det all­män­na an­sök­nings­sy­ste­met un­der stu­di­e­läså­ret 2017–2018.

Trots mins­kat ut­bud är vil­jan att stu­de­ra på di­stans fort­fa­ran­de stor.

En un­der­sök­ning som Novus gjort på upp­drag av Uni­o­nen vi­sar att sex av tio yr­kes­verk­sam­ma tjäns­te­män i Stor­gö­te­borg skul­le väl­ja att stu­de­ra på di­stans om de skul­le vi­da­re­ut­bil­da sig.

Met­te San­doff, vice­rek­tor på GU vill in­te kom­men­te­ra siff­ror­na ef­tersom hon in­te har sett un­der­la­get men hon sä­ger att uni­ver­si­te­tet ge­ne­rellt valt and­ra sats­ning­ar.

– GU har ta­git ställ­ning att in­te pre­mi­e­ra di­stans­ut­bild­ning, men det är ingen­ting vi för­bju­der. Sna­ra­re har vi pri­o­ri­te­rat blen­ded le­ar­ning. Vi tror på en pe­da­go­gisk mo­dell där man in­te­gre­rar tra­di­tio­nellt klass­rums­lä­ran­de med di­gi­ta­la verk­tyg, sä­ger Met­te San­doff.

FO­TO: RO­BERT NYSTROM KÄL­LA: NOVUS

I TOPP. Flest di­stans­kur­ser har Hög­sko­lan Da­lar­na, 1125 styc­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.