HGF-lar­met: Hög stress le­der till sjuk­skriv­ning­ar

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborg - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

Hög ar­bets­be­last­ning, stress och sjuk­skriv­ning­ar. Fle­ra skydds­om­bud lar­mar nu om ar­bets­si­tu­a­tio­nen på Hy­res­gäst­för­e­ning­en i Västsve­ri­ge.

Skydds­om­bu­den är kri­tis­ka till allt för många hel­tid­soch lång­tids­sjuk­skriv­ning­ar där de fles­ta ska va­ra kopp­la­de till stress­re­la­te­ra­de för­ut­sätt­ning­ar i ar­be­tet.

I en an­mä­lan till Ar­bets­mil­jö­ver­ket, som ny­hets­by­rån Si­ren ta­git fram, fram­kom­mer att pro­ble­men på Hy­res­gäst­för­e­ning­en i Väst- sve­ri­ge på­gått un­der fle­ra år. Det­ta ska ock­så ha lett till att per­so­nal sökt sig bort och att till­sätt­ning­en av tjäns­ter­na ta­git för lång tid.

I an­mä­lan skri­ver skydds­om­bu­den och fac­ket att ar­bets­gi­va­ren har gjort många åt­gär­der för ar­bets­mil­jön, men att des­sa näs­tan all­tid satts in i ett för sent ske­de.

– Det finns all­tid an­led­ning att va­ra själv­kri­tisk och ut­veck­la ar­bets­mil­jön. Vi har en ar­bets­plats som fun­ge­rar bra på många sätt. Men det finns sa­ker vi be­hö­ver job­ba vi­da­re med, till ex­em­pel vad gäl­ler stress i ar­be­tet. Vi har gjort en om­or­ga­ni­sa­tion som ett led i att ska­pa bätt­re för­ut­sätt­ning­ar för oss att kla­ra av vårt upp­drag, sä­ger Pedram Kou­chak­pour, re­gi­on­chef för Hy­res­gäst­för­e­ning­en.

Hål­ler du med om att ni har för många sjuk­skriv­ning­ar?

– Ja, un­der 2018 har det va­rit för många sjuk­skriv­na i re­la­tion till vår am­bi­tions­ni­vå. Om­or­ga­ni­sa­tio­nen som vi gjor­de un­der bör­jan av året har ska­pat oro, som vi tar på störs­ta all­var och vi job­bar kon­ti­nu­er­lig med de här frå­gor­na.

FO­TO: ROLAND MAG­NUS­SON OCH EME­LIE ASPLUND

RE­GI­ON­CHEF. Pedram Kou­chak­pour har an­led­ning att va­ra själv­kri­tisk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.