Tänk ef­ter – vill du ha fler vålds­grup­pe­ring­ar?

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! - en Svens­son

Vi tar nog vår de­mo­kra­ti för själv­skri­ven. Men ut­an vårt an­svar och en­ga­ge­mang kan den lätt gå för­lo­rad. In­om al­li­ans­par­ti­er­na har det ta­lats myc­ket om in­di­vi­du­ell fri­het och möj­lig­het att gö­ra val i oli­ka sam­man­hang.

Då är det väl märk­ligt att de­lar av al­li­an­sen sä­ger sig vil­ja sam­ar­be­ta med Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, som vill stra­ma åt me­di­er­na, sty­ra över kul­tur­po­li­ti­ken, in­skrän­ka i ab­ort­lag­stift­ning­en, dö­ma om vem som är svensk och

vad som är svenskt. Att ge SD mer in­fly­tan­de kom­mer ock­så att ba­na väg för än mer ex­tre­ma, öp­pet na­zis­tis­ka och vålds­be­red­da grup­pe­ring­ar. Så, tänk ef­ter...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.