Tand­vård för års­ri­ka mås­te pri­o­ri­te­ras

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! - Bar­bro Wes­ter­holm (L), kandidat till riks­da­gen Be­rit Krantz (L), kandidat till riks­da­gen Ann Catri­ne Fo­gel­gren (L), kandidat till kom­mun­full­mäk­ti­ge

Sve­ri­ge är fram­gångs­rikt när det gäl­ler kam­pen för god tand­häl­sa. I dag är det få års­ri­ka per­so­ner som har lö­stän­der, för fem­tio år se­dan var mer än hälf­ten av 70-åring­ar­na tand­lö­sa. Men tand­pro­ble­men är in­te bor­ta. So­ci­al­sty­rel­sen upp­ger att drygt fy­ra av tio pen­sio­nä­rer upp­le­ver att de har pro­blem med mun och tän­der.

Or­sa­ker bakom då­lig mun­häl­sa kan va­ra de­mens, mul­ti­sjuk­lig­het, me­di­ci­ne­ring som ger mun­torr­het, änd­ra­de kost­va­nor med fre­kvent soc­kerin­tag och svå­rig­he­ter att själv kla­ra mun­hy­gi­e­nen. Forsk­ning­en stöd­jer att re­gel­bun­den mun­vård mins­kar ris­ken för att skö­ra äld­re dör i lung­in­flam­ma­tion, då­li­ga tän­der le­der ock­så till svå­rig­he­ter att äta och där­med ökar ris­ken att den äld­re drab­bas av un­der­nä­ring. Mun- och tand­vård be­hö­ver upp­vär­de­ras i hem­tjänst och på äldre­bo­en­den. Tand­vårds­för­säk­ring­en mås­te för­bätt­ras. Många års­ri­ka har in­te de peng­ar som be­hövs för att er­sät­ta en tand el­ler and­ra stör­re in­grepp.

Den tand­vårds­för­säk­ring vi har in­ne­bär att man själv be­ta­lar allt upp till 3000 kro­nor, där­ef­ter 50 pro­cent upp till 15 000 kr och över 15 000 kr 15 pro­cent. För tand­vård på sjuk­hus och som in­går i sjuk­doms­be­hand­ling be­ta­lar man van­lig pa­ti­ent­av­gift. Vi anser att tand­vårds­stö­det steg­vis bör för­stär­kas, i förs­ta hand för de äld­re med lå­ga in­koms­ter. Ut­form­ning­en bör ut­re­das lik­som att vid­ga det som ska in­rym­mas i sjuk­vår­dens hög­kost­nads­skydd.

Vi anser att al­la de­lar av vår kropp bör be­hand­las lik­vär­digt. Mun­nen mås­te bli en del av krop­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.