Vak­na – Gö­te­borgs­för­or­ter är en del av vack­ra Sve­ri­ge

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! - Shamm Sa­lih Svensk-kur­disk skri­bent

Nar­ko­ti­ka­han­deln i Gö­te­borgs för­or­ter väx­er allt mer.Skä­let är in­te ba­ra bris­tan­de trygg­het och so­ci­al ut­satt­het, det finns ock­så ett väl­digt tungt ut­an­för­skap som mås­te bry­tas och tas på störs­ta all­var. Po­li­ti­ker och sam­häl­let mås­te vi­sa att vå­ra för­or­ter och vå­ra för­orts­bor är en vik­tig och väl­kom­men del av de vack­ra Sve­ri­ge.

Det är snart slu­tet på det nya året. Men hit­tills har fle­ra unga män dött till följd av döds­skjut­ning­ar­na runt om i lan­det. Men vem bryr sig om oss unga i för­or­ten? Gör Al­li­an­sen det?

Nej, ing­en gör det och de tra­gis­ka är att vå­ra po­li­ti­ker skrat­tar och låt­sas som om de bryr sig om oss. I själ­va ver­ket stop­par dem ned hu­vu­det i sand­lå­dan för det som verk­li­gen på­går.

Ut­an­för­skap, våld och seg­re­ga­tion är ba­ra någ­ra av al­la de ter­mer som an­vänds för att be­skri­va pro­ble­ma­ti­ken i vå­ra hem­or­ter. Men för­or­ten är in­te ba­ra ga­tu­våld och skjut­ning­ar. Vi som bor här äls­kar in­te ut­an­för­ska­pet och vål­det.Pre­cis som al­la and­ra vill vi le­va i fri­het och trygg­het. Vi vill va­ra en del av det vack­ra Sve­ri­ge.

Vi vill byg­ga upp ett tryggt och sä­kert sam­häl­le för al­la. Vi vill att sam­häl­let ska sat­sa på oss och slu­ta vän­da oss ryg­gen.Men så ser verk­lig­he­ten in­te ut i dags­lä­get. Istäl­let väx­er vi upp med fru­stra­tion och räds­la. Ska vi vå­ga gå ut ef­ter att ung­do­mar skjuts till döds i vå­ra för­or­ter mitt fram­för ögo­nen på oss? Jag är trött på att po­li­ti­ker in­te ser att vi från för­or­ten blö­der. Jag är trött på att män­ni­skor vär­de­ras be­ro­en­de på var i sta­den man bor. Jag är trött på att möd­rar mås­te gå på si­na sö­ners be­grav­ning­ar i stäl­let för sö­ner­nas stu­dent­mot­tag­ning­ar.

Det­ta är unga med dröm­mar, hopp och pla­ner för en god framtid. Vad be- hö­ver vi mer gö­ra för att få po­li­ti­ker­na och sam­häl­let att vak­na till? Hur många unga mäns liv be­hö­ver de tas för att ni ska vak­na upp och ta vå­ra liv på all­var? Vi vill in­te ha otrygg­he­ten, ga­tu­vål­det, döds­skjut­ning­ar­na, brot­ten och kri­mi­na­li­te­ten. Vi vill som al­la and­ra män­ni­skor kun­na få le­va i trygg­het, ha en tro på fram­ti­den och kän­na hopp om ett långt och sä­kert liv.

Vi krä­ver att få va­ra en del av sam­häl­let. Ett sam­häl­le som just nu in­te ens känns som att det vill ha oss. Stämp­la in­te oss vi är pre­cis som ni. Det­ta är in­te ett pro­blem för vis­sa sär­skil­da om­rå­den. Det är ett pro­blem för he­la Eu­ro­pa.Och vi till­sam­mans, som ett enat land, mås­te stå upp mot ga­tu­vål­det. Så slu­ta be­hand­la oss som djur i bur och bör­ja ta an­svar istäl­let!

FO­TO: MOTPHOTOS

FÖRORT. Ham­mar­kul­len är vac­kert!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.