KOM­MEN­TA­RER · FA­CE­BOOK

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! -

”Vill man få hand­la­re att stäl­la upp på att be­ta­la hy­ror och per­so­nal­kost­na­der så mås­te man sä­ker­stäl­la att folk med lätt­het kan ta sig dit! För att ett han­dels­om­rå­de skall över­le­va krävs många tu­sen fler be­sö­ka­re än de som bor i om­rå­det... tills bilen in­te läng­re be­hövs be­hövs par­ke­rings­plat­ser!

Kli­ma­tet och ekonomi kan visst sam­ver­ka el­bi­lar och el­cyklar blir allt van­li­ga­re... dess­utom så kom­mer det be­hö­vas myc­ket stör­re cy­kel­par­ke­ring­ar då män­ni­skor kom­mer be­hö­va ta låd­cyklar med sig om de skall stor­hand­la!” ”El­ler så väx­er man upp och skaf­far sig en cykel el­ler åker kol­lek­tivt om man ska till cen­tra­la stan.” ”El­ler så är man re­dan vux­en och kör bil.” ”När ska MP med fle­ra för­stå att al­la fak­tiskt in­te kan cyk­la el­ler åka kol­lek­tivt? Ska man byg­ga ett köp­cen­ter och bo­stads­om­rå­de mås­te man ju se till att män­ni­skor kan ta sig dit.” ”Hur många p-plat­ser per lä­gen­het är det i Lin­nés­tan? Är det folk­tomt där?” An­na Jo­hans­son (s) skri­ver om ”väl­färds­ka­pi­ta­lis­ter­na” och ger oss floskler som att ”sko­lan ska va­ra en ut­bild­nings­in­sti­tu­tion”. Min egen er­fa­ren­het av den kom­mu­na­la sko­lan i Gö­te­borg är att den li­der av stor av­sak­nad av bå­de ord­ning och bild­ning­sam­bi­tion.

Vi har bytt till en no­ga vald pri­vat­ägd fri­sko­la och har verk­li­gen hit­tat rätt. Jag strun­tar full­stän­digt i hur myc­ket vinst sko­lans äga­re tar hem.

Att vå­ra barns skol­peng nu­me­ra ger ett så myc­ket bätt­re ut­bild­nings­re­sul­tat är det viktiga, bå­de för oss och för Sve­ri­ge. Den kom­mu­na­la sko­lan vi läm­nat går med för­lust. Var­för vill in­te (s) för­bju­da för­lus­ter­na i väl­fär­den istäl­let?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.