Hys­te­ri ho­tar bo­stads­byg­gan­de

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! - Ulf Kam­ne (MP), kom­mu­nal­råd och vice ordf i kom­mun­sty­rel­sen

De sto­ra par­ti­er­na pla­ne­rar för en sto­ra­re­na i Gö­te­borg. Det lå­ter trev­ligt, m enär ett slö­se­ri i m ång­mil­jard­klas­sen och ett hot mot bo­stads­byg­gan­det. Vi har in­te råd me­den broms­kloss för stads­ut­veck­ling­en och bo­stads­byg­gan­det.

Bostads­bris­ten är väl­digt stor, och är hän­vi­sa­de till. Det har hänt att unga tving­as till sex­u­el­la tjäns­ter för att få bo kvar in­ne­bo­en­de. Helt oacceptabelt. Bostads­bris­ten mås­te bort. Det gö­te­bor­gar­na be­hö­ver är fler bo­stä­der, in­te en mil­jardslu­kan­de are­na som träng­er un­dan bo­stä­der till de som be­hö­ver dem mest.

Att pla­ne­ra byg­gen tar tid. Där­för är det nöd­vän­digt att pri­o­ri­te­ra mel­lan al­la pla­ner. En are­na kom­mer krä­va per­so­nal på fle­ra för­valt­ning­ar som re­dan idag är hårt an­strängd. Are­na­byg­get kan gö­ra att Gö­te­borg kan för­lo­ra hund­ra­tals bo­stä­der och då är det bo­stads­byg­gan­det i nord­ost som drab­bas först.

De pro­jekt som har sva­gast ekonomi är de som ris­ke­rar att stry­kas först och det hand­lar om bo­stads­pro­jekt i utsatta om­rå­den i nord­ost. Det­ta trots att det är i nord­ost vi mås­te job­ba hår­dast för att få igång byg­gan­det. Men nu ris­ke­rar det att slås om­kull.

Are­nan pla­ne­ras byg­gas i cent­rum som en stor ko­loss i ett eve­ne­mangs­stråk, vil­ket le­der till sto­ra tom­ma ytor där få män­ni­skor rör sig, det ska­par ett otryggt om­rå­de. Många pra­tar om att byg­ga ett tryggt Gö­te­borg, men det­ta går tvärs emot.

Det sto­ra pro­ble­met är dock mil­jards­lö­se­ri­et. Gö­te­borg be­hö­ver kun­na byg­ga bo­stä­der, för­sko­lor och sko­lor och äldre­bo­en­den och lyss­na på vad gö­te­bor­gar­na har att sä­ga om vad sta­den be­hö­ver. Då har vi in­te råd med en broms­kloss för byg­gan­det och stads­ut­veck­ling­en.

FO­TO: GÖ­TE­BORG STAD

ARENAPLANER. Er­sätt­nings­a­re­nan för Scan­di­na­vi­um är röd­fär­gad, er­sätt­ning­en för Li­se­bergs­hal­len är gul, och er­sätt­ning för Val­hal­la A-sport­hall vi­su­a­li­se­ras i grönt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.