Vad ska du med bil­den till, ”Frölun­da­bo”?

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! - ”Hi­sings­bo”

Nej, ar­bets­lö­sa ska en in­te brän­na bi­lar. Bätt­re om de sö­ker jobb, ut­bil­dar sig el­ler star­tar ett fö­re­tag, tän­ker jag. Men jag fun­de­rar på är vad ”Frölun­da­bo” tän­ker gö­ra med den ef­ter­frå­ga­de in­for­ma­tio­nen ”namn och fo­to” på van­da­ler­na i tid­ning­ar och tv?

För, som ”Frölun­da­bo” sä­kert vet, är en ju in­te skyl­dig in­nan man är dömd i dom­stol. Och då är ju namn of­fent­ligt, ba­ra att häm­ta hos dom­sto­len.

Är det så att ”Frölun­da­bo” tyc­ker att vi ska dö­ma och straf­fa folk på nå­got an­nat sätt än i dom­stol? El­ler vill du ba­ra ha en bild så du kan för­sva­ra din bil med ett järn­rör?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.