Vår­den or­ga­ni­se­ras som på 1800-ta­let

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! - Magnus Bern­ts­son (KD), re­gi­on­po­li­ti­ker

Sjuk­vårds­per­so­na­len run­tom i lan­det – som lä­ka­re, un­der­skö­ters­kor och am­bu­lans­per­so­nal – gör var­je dag ett fan­tas­tiskt ar­be­te för att gö­ra vår­den så bra som möj­ligt. Li­kaså gör många re­gi­o­na­la sjuk­vårds­po­li­ti­ker sitt yt­ters­ta för att ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för att vi ska ha bäs­ta tänk­ba­ra sjuk­vård.

Det är in­te det­ta som är pro­ble­met. Pro­ble­met är att de al­la tving­as ar­be­ta i ett för­le­gat sy­stem. Krist­de­mo­kra­ter­nas fö­re­slår att sta­ten tar över an­sva­ret för sjuk­vår­den från re­gi­o­ner­na och lands­ting­en. På så vis ska­par vi för­ut­sätt­ning­ar för att säk­ra en trygg och lik­vär­dig vård av hög kva­li­tet i så­väl Gö­te­borg som i öv­ri­ga de­lar av Väst­ra Gö­ta­land och Sve­ri­ge.

Utö­ver sjuk­vård han­te­rar re­gi­o­ner­na och lands­ting­en fram­för allt re­gi­o­nal ut­veck­ling och kol­lek­tiv­tra­fik. När sjuk­vårds­an­sva­ret flyt­tas kom­mer det in­te att va­ra än­da­måls­en­ligt att be­hål­la re­gi­o­ner­na och lands­ting­en i sin nu­va­ran­de form för att han­te­ra en­bart des­sa frå­gor.

I mit­ten av 1800-ta­let fa­sa­des åder­låt­ning ut som gängse be­hand­lings­me­tod i vår­den. Vid sam­ma tid ska­pa­des de svens­ka lands­ting­en. Lik­he­ter­na med 1800-ta­lets vård är få, men or­ga­ni­sa­tions­mo­del­len är den sam­ma. Det vill Krist­de­mo­kra­ter­na änd­ra på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.