Gör om när­sjuk­hu­set till ett spe­ci­a­list­cent­rum för kvin­nor

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! - He­le­na Holm­berg (L), ord­fö­ran­de Ang­e­reds När­sjuk­hus och kandidat till Väst­ra Gö­ta­lands full­mäk­ti­ge

Kvin­nors häl­sa är en fri­hets­frå­ga. Kvin­nors liv be­grän­sas bland an­nat av kom­pli­ka­tio­ner ef­ter för­loss­ning och be­ho­vet av att ut­veck­la den öpp­na spe­ci­a­li­se­ra­de gy­ne­ko­lo­gin är stort. I nord­öst­ra Gö­te­borg le­ver dess­utom många kvin­nor och flic­kor un­der he­ders­för­tryck och i mö­tet med vår­den vi­sar det sig ock­så att många kvin­nor sak­nar ele­men­tär kun­skap om den eg­na krop­pen.

För att vi ska kun­na till­go­do­se be­ho­vet av god häl­so- och sjuk­vård för re­gi­o­nens kvin­nor mås­te an­ta­let gy­ne­ko­lo­ger bli fler. Vi mås­te ska­pa at­trak­ti­va ar­bets­plat­ser, go­da ar­bets­vill­kor och loc­ka fler spe­ci­a­lis­ter in­om kvin­no­sjuk­vård till sjuk­hu­set.

Vi vill att Ang­e­reds När­sjuk­hus ska få ett ökat upp­drag att ge pla­ne­rad spe­ci­a­list­vård för kvin­nor i Gö­te­borgs­om­rå­det, men vi lyf­ter ock­så möj­lig­he­ten att ge sjuk­hu­set re­gi­on­upp­drag med högspe­ci­a­li­se­rad gy­ne­ko­lo­gisk vård in­om vis­sa om­rå­den.

En vik­tig del av Ang­e­reds När­sjuk­hus spetsupp­drag är den ny­öpp­na­de Vul­va­mot­tag­ning­en. Mot­tag­ning­en ar­be­tar med kvin­nor som li­der av pro­blem ef­ter kvinn­lig köns­stymp­ning. På mot­tag­ning­en finns in­te ba­ra me­di- cinsk kom­pe­tens, ut­an ock­så psy­ko­lo­gisk och so­ci­al kom­pe­tens och vi vill ock­så kny­ta ett tyd­ligt in­for­ma­tions­upp­drag till verk­sam­he­ten.

Li­be­ra­ler­nas för­slag in­ne­bär en för­stärk­ning av de per­so­nel­la re­sur­ser­na, men ock­så för forsk­ning, verk­sam­hets­ut­veck­ling och in­for­ma­tions­in­sat­ser på Ang­e­reds När­sjuk­hus in­om om­rå­det kvin­no­sjuk­vård. Det är en sats­ning på att ut­veck­la en spän­nan­de ar­bets­plats. Men fram­förallt är det en sats­ning på flic­kors och kvin­nors fri­het.

FO­TO: JO­A­KIM FRANSSON

ATTRAK­TIVT. Ge Ang­e­reds när­sjuk­hus spe­ci­a­list­vård för kvin­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.