Miss­nö­je stör­re än and­ra val­frå­gor i syd­väst­ra Gö­te­borg

TEORIN. Fle­ra riks­star­ka M-di­strikt val­de De­mo­kra­ter­na

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Li­na Pers­son li­na.pers­son@go­te­borg­di­rekt.se

Här, i Gö­te­borgs syd­väst­ra stads­de­lar, har det re­la­tivt nya par­ti­et De­mo­kra­ter­na kam­mat hem störst an­del rös­ter.

I Väst­ra Gö­te­borg val­de var fjär­de väl­ja­re att läg­ga sin röst på par­ti­et och i val­di­strik­tet Lång­e­drag fick de he­la 37 pro­cent av rös­ter­na.

– Det är i de de­lar­na av Gö­te­borg där man har va­rit mest kritisk mot träng­selskat­ten och det miss­nö­jet spil­ler nog över på det här va­lets hu­vud­frå­ga, Väst­län­ken. Den har ju bli­vit en väl­digt tyd­lig sym­bol­frå­ga för ett all­mänt lågt för­tro­en­de för kom­mu­nen har skötts, sä­ger Hen­rik Ekengren Oscars­son, stats­ve­ta­re vid Gö­te- borgs uni­ver­si­tet. Jag skul­le tip­pa på att det är vad det här stö­det be­ror på.

Men det är in­te ba­ra De­mo­kra­ter­na som går hem i stu­gor­na i de syd­väst­ra de­lar­na av Gö­te­borg. Ock­så Mo­de­ra­ter­na är re­la­tivt sto­ra här.

Lång­e­drag stic­ker ut

I Väst­ra Gö­te­borg får par­ti­et flest rös­ter av al­la stads­de­lar, 18 pro­cent. Lång­e­drag står ut som det val­di­strikt där för­hål­lan­de­vis flest vill se ett blått sty­re, 28,5 pro­cent.

Väst­ra Gö­te­borg är ge­ne­rellt för ett al­li­ans­sty­re. Så­väl Li­be­ra­ler­na som Krist­de­mo­kra­ter­na kam­mar hem störst an­del rös­ter här. I val­di­strik­tet Don­sö- Vrån­gö rös­ta­de he­la 40 pro­cent av väl­jar­na på KD.

– Män­ni­skor med stark so­cio­e­ko­no­misk ställ­ning ten­de­rar att rös­ta på al­li­an­sen. Se­dan fö­re­fal­ler De­mo­kra­ter­nas väl­ja­re va­ra de som ti­di­ga­re rös­ta­de på fram­för allt Mo­de­ra­ter­na, sä­ger Ma­ria Os­kar­son, som lik­som Hen­rik Ekengren Oscars­son är stats­ve­ta­re vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

– Jag tror att man, när man ana­ly­se­rar val­re­sul­ta­tet, kom­mer att kun­na se di­strikt där Mo­de­ra­ter­na är star­ka i riks­dags­va­let men be­tyd­ligt sva­ga­re lo­kalt i och med att De­mo­kra­ter­na har gjort in­trång där.

Män­ni­skor med stark so­cio­e­ko­no­misk ställ­ning ten­de­rar att rös­ta på al­li­an­sen. Se­dan fö­re­fal­ler De­mo­kra­ter­nas väl­ja­re va­ra de som ti­di­ga­re rös­ta­de på fram­för allt Mo­de­ra­ter­na. SÄG VAD DU TYC­KER! GÖTEBORGDIREKT.SE

FOTO: LI­NA PERS­SON

Christi­na Gustafs­son från Lund­by var en av 441 183 röst­be­rät­ti­ga­de gö­te­bor­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.