När ska kvin­nor få en jäm­ställd lön och ar­bets­mil­jö?

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Lönegapet Mensskydd - Jo­nas Erics­son Ord­fö­ran­de Vi­sion Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen

Kvin­no­do­mi­ne­ra­de yr­ken

ut­gör en vik­tig grund för att vårt sam­häl­le ska fun­ge­ra. Trots det tving­as de of­ta stå till­ba­ka när det gäl­ler att få en skä­lig och jäm­ställd lön. Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen kan öka jäm­ställd­he­ten ge­nom att ar­be­ta med lö­ne­sprid­ning och hö­ja lö­ner­na för de an­ställ­da som har sämst be­talt.

Lö­ner som in­te går att le­va på kos­tar sam­häl­let. Med allt för lå­ga lö­ner mås­te det of­fent­li­ga kom­pen­se­ra med bi­drag. Det är in­te rätt väg att gå för ett väl­färds­land som Sve­ri­ge. Ing­en i Sve­ri­ge ska be­hö­va ha mer än ett hel­tids­jobb för att för­sör­ja sig!

I Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen har vi fort­fa­ran­de år 2018 in­di­vi­der som på en hel­tids­tjänst har un­der 20 000 kro­nor i må­nads­lön. På det­ta för­vän­tas man kun­na för­sör­ja sig och sin fa­milj.

Dess­utom vi­sar Ar­bets­mil­jö­ver­ket att fler kvin­nor än män drab­bas av då­lig häl­sa kopp­lat till job­bet och att det bland kvin­nor är van­li­ga­re att tving­as slu­ta ar­be­ta i för­tid på grund av häl­so­skäl. Be­last­nings­ska­dor är den van­li­gas­te or­sa­ken till ar­bets­sjuk­do­mar hos bå­de kvin­nor och män, men fler kvin­nor än män upp­ger att ar­bets­be­last­ning­en ökar. Många yr­ken där be­last­nings­ska­dor är fre­kvent fö­re­kom­man­de åter­finns in­om of­fent­li­ga verk­sam­he­ter.

Att kvin­nor blir mer

sju­ka av si­na jobb än män är ett stort jäm­ställd­hets­pro­blem och det på­ver­kar in­te ba­ra kvin­nors häl­sa ut­an även kvin­nors eko­no­mi ne­ga­tivt.

En ny svensk stu­die vi­sar att kor­ta­re ar­bets­tid har po­si­ti­va ef­fek­ter på sömn och stress. An­ställ­da som job­bar sex­tim­mars­dag so­ver bätt­re och är mind­re stres­sa­de. På sikt kan allt­så sex­tim­mars­da­gen få po­si­ti­va ef­fek­ter bå­de på an­ställ­das häl­sa och de­ras ar­bets­för­må­ga, en­ligt un­der­sök­ning­en. Med fris­ka­re an­ställ­da och fler unga i ar­bets­li­vet mins­kar ut­gif­ter­na för sjuk­vård och A-kas­sa, sam­ti­digt som det blir fler som be­ta­lar skatt.

För att bi­dra till ett mer håll­bart ar-

bets­liv vill Vi­sion att:

Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen ut­re­der möj­lig­he­ter­na till ar­bets­tids­för­kort­ning för be­las­ta­de ar­bets­grup­per

Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen ser över att al­la an­ställ­da har lö­ner som går att för­sör­ja sig på

FOTO: MOSTPHOTOS

I Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen har vi fort­fa­ran­de år 2018 in­di­vi­der som på en hel­tids­tjänst har un­der 20 000 kro­nor i må­nads­lön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.