Klubb por­tas från Frölun­da Kul­tur­hus

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Si­dan 1 - Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

Fut­sal-för­e­ning­en FC Frölun­da får in­te läng­re va­ra i Frölun­da Kul­tur­hus ef­ter att de ska ha be­tett sig ”stö­kigt” och klub­ben ses som ar­bets­mil­jöpro­blem. Men ord står mot ord.

Fut­sal-för­e­ning­en FC Frölun­da har bli­vit por­ta­de från Frölun­da Kul­tur­hus ef­ter att de ska ha be­tett sig ”stö­kigt”. Det har gått så långt att stads­dels­för­valt­ning­en ser det som ar­bets­mil­jöpro­blem. Men ord står mot ord.

– Det har va­rit för myc­ket trub­bel med med­lem­mar­na och led­ning­en, sä­ger Bengt Abrahamsson, om­rå­des­chef sam­häl­le och kul­tur i SDF Askim-Frölun­da-Högs­bo.

FC Frölun­da har länge trä­nat och spe­lat i Frölun­da Kul­tur­hus. Men en­ligt Abrahamsson har det upp­stått kon­flik­ter mel­lan för­e­ning­ens fö­re­trä­da­re och an­sva­ri­ga på kul­tur­hu­set. Med­lem­mar i för­e­ning­en ska ha be­tett sig il­la mot per­so­nal och and­ra för­e­ning­ar.

– De har va­rit stö­ki­ga när de va­rit på Frölun­da Kul­tur­hus och upp­käf­ti­ga mot per­so­na­len, sä­ger Abrahamsson.

Men FC Frölun­das ord­fö­ran­de Ad­nan Bo­ro­vic tyc­ker att kri­ti­ken är orätt­vis och att klub­ben of­ta får stå för sa­ker som de­ras med­lem­mar gör ut­an­för för­e­ning­en.

– Vi har väl­digt många med­lem­mar och det är många ung­do­mar som in­te är med­lem­mar men som vill se sig som det och vi kan in­te ta an­svar för hur de be­ter sig, sä­ger han.

Klub­ben har hän­vi­sats till and­ra hal­lar, men Ad­nan Bo­ro­vic me­nar att klub­ben på­ver­kas hårt av att de in­te läng­re har till­gång till si­na gam­la lo­ka­ler.

– Det på­ver­kar oss jät­te­myc­ket, vi ska ha sam­tal med stads­dels­för­valt­ning­en i vec­kan och om det in­te lö­ser sig då så kan vi tving­as läg­ga ned, sä­ger han.

Men Bengt Abrahamsson sträc­ker ut en hand till FC Frölun­da.

– Vi hop­pas att de ska för­änd­ra sig till det bättre så de kan kom­ma tillbaka. För det de gör för ung­do­mar är jät­te­vik­tigt, det kan vi ald­rig ta ifrån dem. Men de mås­te se till att upp­fö­ra sig på ett ac­cep­ta­belt sätt.

PORTAD. FO­TO: GÖ­TE­BORGS STAD

Idrotts­för­e­ning­en FC Frölun­da har por­tats från Frölun­da Kul­tur­hus – men ord står mot ord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.