”Mag­gan” Blå­vitts störs­ta sup­por­ter

Hon mis­sar in­te en hem­ma­match. In­te heller en bor­t­a­match. I ur och skur klär hon sig för sitt Blå­vitt. Mar­ga­re­ta Lind­gren är IFK:s mest hän­giv­na sup­por­ter.

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Si­dan 1 - GÖ­TE­BORG En gång föll jag ner. Då skrek jag så att till och med trum­mor­na på Kom­man­do­bryg­gan tyst­na­de.

M ar­ga­re­ta...? Nej, det är som ” Mag­gan” al­la kän­ner hen­ne. 74 år ung är hon en en­tu­si­as­tisk sup­por­ter som står vid sitt lags si­da och ald­rig är tal­trängd när det gäl­ler. Ut­om då hon för nå­gon vec­ka sedan var i Ham­burg för att re­pre­sen­te­ra kvinn­li­ga, svens­ka fot­bolls­sup­port­rar.

– Jag blev ut­vald bland 104 för att jag skul­le va­ra ett fö­re­dö­me, sä­ger hon, som egent­li­gen in­te vill pra­ta om sig själv el­ler ens skry­ta.

– Jag kan ju var­ken tys­ka el­ler eng­els­ka, så jag var tyst i fle­ra da­gar. Det blev någ­ra Stock­holmstje­jer som fick tol­ka åt mig.

Det kanske är svårt för de som kän­ner Mag­gan att för­stå att hon ibland kan va­ra tyst. Hon har myc­ket att be­rät­ta, är en stark del i Gö­te­borgs­kam­ra­ter­nas sup­por­terska­ra och klätt­rar vid var­je hem­ma­match upp­för al­la trap­por­na och lan­dar så små­ning­om högst upp för att he­ja fram sitt lag.

”Skri­ker de ha­ta är jag in­te med”

Men även där finns det till­fäl­len då hon tyst­nar.

– Ja, då de bör­jar skri­ka nå­got om ha­ta så är jag in­te med. Men an­nars står jag med ett ben på räc­ket och ett bak och för ett jäd­rans liv. En gång föll jag ner, fick räc­ket mel­lan be­nen och jag är ju in­te så lång, så det gjor­de ont. Då skrek jag så att till och med trum­mor­na på Kom­man­do­bryg­gan tyst­na­de.

Hem­ma­mat­cher i all ära. Men Mag­gan mis­sar säl­lan nå­gon bor­t­a­match – oav­sett om det är i Eu­ro­pa el­ler i Sve­ri­ge. När IFK Gö­te­borg möt­te Dal­kurd i Gävle i den oav­gjor­da mat­chen ny­li­gen, ja, då sat­te hon sig i bi­len för att in­te mis­sa en se­kund.

Vi träf­fas da­gen ef­ter Blå­vitts match mot Elfs­borg. Åter­i­gen ett oav­gjort re­sul­tat, men den här gången var det hem­ma­la­get som fick käm­pa sig till po­äng­en ef­ter un­der­läge med 0–2 i halv­tid. Mag­gan ska­kar på hu­vu­det. Hon gil­la­de in­te det spel hon såg, men glad­des åt att fa­vo­rit­la­get käm­pa­de sig till det oav­gjor­da re­sul­ta­tet.

– Men her­re­gud, kan de in­te käm­pa he­la mat­chen...?! frå­gar hon re­to­riskt.

Hen­nes hem är de­ko­re­rat med Blå­vi­ta min­nes­sa­ker, af­fi­scher, en sko från To­bi­as Hysén, ett di­plom, bil­der, lag­fo­ton med spe­la­rau­to­gra­fer.Ja, frå­gar man runt i de Blå­vi­ta le­den vet al­la vem Mag­gan är.

Än­då är hon in­te Blå­vit sedan barns­ben. Den Ha­ga­föd­da tö­sen, se­na­re upp­vux­en ett in­kast från Överåsval­len, ha­de för­vis­so spring i be­nen och gil­la­de id­rott. Men IFK Gö­te­borg... nej, det dröj­de.

– Jag ta­lar helst in­te om min upp­växt, sä­ger hon tvärt.

– Men de senaste tio, fem­ton åren har va­rit de bäs­ta i mitt liv!

Truck­fö­ra­re på ”Prep­pens”

Det var då hon gick från att va­ra ma­te­ri­al­för­val­ta­re för Västra Frölun­da un­der Re­i­ne Al­mqvists led­ning till att bli hän­gi­ven IFK-an­häng­a­re. Hon har in­te ång­rat sig en stund.

Hon som ef­ter en ar­bets­ska­da som truck­fö­ra­re på Pripps (el­ler Prep­pens, som hon sä­ger) blev för­tidspen­sio­ne­rad, hit­ta­de plöts­ligt en pas­sion som lind­ra­de det mesta.

Så är det ock­så med sö­ner­na, Pa­trik (51) och Mar­tin (34), som skän­ker hen­ne gläd­je.

– Ja, bar­nen och bar­nen sät­ter jag all­tid i förs­ta rum­met. De går till och med fö­re Blå­vitt, sä­ger hon.

Nu är hon no­mi­ne­rad i en täv­ling om att bli Årets fan. Det är and­ra året på ra­ken som det sker.

– Jag fick hö­ra av nå­gon att jag bor­de ha fått vin­na re­dan för­ra året, sä­ger hon för­tjust.

FO­TO: KAI MAR­TIN

Mar­ga­re­ta Lind­gren trivs i sitt blå­vi­ta hem. La­gets främs­ta sup­por­ter mis­sar in­te en match: ”Blev ut­vald som ett fö­re­dö­me”

HEM­MA­PLAN.

På Kom­man­do­bryg­gan i klac­ken på Gam­la Ul­le­vi trivs Mar­ga­re­ta Lind­gren bäst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.