Gläd­jen: Gö­ta­tun­neln hål­ler ti­den

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Gö­te­borg - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

Nu har hal­va ti­den av Gö­ta­tun­nelns en­kel­rikt­ning pas­se­rat. Om någ­ra vec­kor flyttar ar­be­tet över till det and­ra tun­nel­rö­ret. Pla­nen att tun­neln ska öpp­nas upp igen i de­cem­ber.

CENT­RUM Gö­te­bor­gar­na har för­änd­rat si­na resva­nor ef­ter Gö­ta­tun­nelns en­kel­rikt­ning. Bland an­nat har tra­fi­ken på Oscars­le­den ös­terut mot Järn­tor­get mins­kat med cir­ka 40 pro­cent. Även om många har följt rå­det att väl­ja le­der­na runt stan har bå­de res­ti­der och tra­fik­mängd ökat in­ne i cent­rum. Men Ber­til Hall­man, tra­fi­ka­na­ly­ti­ker på Tra­fik­ver­ket, me­nar att en­kel­rikt­ning­en i sto­ra drag har fun­ge­rat bra.

– Vi har in­te fått en mas­sa kun­dären­den som rör det­ta vil­ket ty­der på att folk ac­cep­te­rar si­tu­a­tio­nen som den är. De stör­ning­ar som finns an­ser vi är ” nor­ma­la” och främst be­ting­a­de av den allt ökan­de bil­tra­fi­ken i re­gi­o­nen och in­te di­rekt kopp­la­de till Gö­ta­tun­nelns en­kel­rikt­ning, sä­ger han.

Gö­ta­tun­neln har va­rit en­kel­rik­tad sedan i mid­som­ras. Vid må­nads­skif­tet sep­tem- Det be­hövs in­te myc­ket, men jag tror att vi hål­ler ti­den. ber/ ok­to­ber flyttar ar­be­tet över från det söd­ra tun­nel­rö­ret till det nor­ra. Tra­fi­ken kom­mer då le­das om till ”fel” rör, det vill sä­ga det söd­ra.

– I sam­band med rör­by­tet kan det ta någ­ra da­gar in­nan tra­fi­kan­ter­na vän­jer sig. Det kan ska­pa li­te ore­da, sä­ger Ber­til Hall­man.

Or­sa­ken till att det in­te går att ha dub­bel­rik­tad tra­fik i nå­got av tun­nel­rö­ren un­der ar­be­tets gång har med miljö-, ven­ti­la­tion- och sä­ker­hets­skäl att gö­ra.

För­stär­ker för Väst­län­ken

Un­der en­kel­rikt­ning­en pas­sar fle­ra sto­ra projekt på att ut­fö­ra ar­be­ten i och bred­vid Gö­ta­tun­neln. Tra­fik­ver­ket ut­för för­stärk­ning­ar i tun­neln ef­tersom Väst­län­ken ska pas­se­ra Gö­ta­tun­neln på två stäl­len.

– Ar­be­tet med för­stärk­ning­en lö­per på. Vi har haft vis­sa pro­duk­tions­tek­nis­ka ut­ma­ning­ar kopp­la­de till gjut­ning­en som gör att ar­be­te­na är nå­got se­na, sä­ger Ag- ne­ta Eklund, kom­mu­ni­ka­tör Väst­län­ken. Hål­ler ni tid­pla­nen?

– Ja. Om det skul­le bli för­se­ning­ar krä­ver det en om­pla­ne­ring och då får vi kom­ma tillbaka vid ett se­na­re till­fäl­le. Men det blir i så­da­na fall ett an­tal år fram i ti­den ef­tersom den­na typ av av­stäng­ning­ar krä­ver väl­digt lång pla­ne­ring för att man ska få tra­fi­ken att fun­ge­ra på ett bra sätt.

Även pro­jek­tet Hi­sings­bron pas­sar på att ut­fö­ra ar­be­ten fram­för tun­nelns öst­li­ga si­da.

– Det vi har gjort un­der som­ma­ren och sen­som­ma­ren är att vi har grund­lagt för det söd­ra bro­stö­det. Det ska ju va­ra ett på var­je si­da och ett i mit­ten. Vi har gju­tit bot­ten­plat­tan och fort­sät­ter nu med att byg­ga upp stö­det där vi bör­jar med själ­va val­vet över E45:an, sä­ger Ro­bert Land­ström, en av bygg­le­dar­na för Hi­sings­bron.

– Det är ett tajt sche­ma. Det be­hövs in­te myc­ket, men jag tror att vi hål­ler ti­den.

I mit­ten av de­cem­ber pla­ne­ras Gö­ta­tun­neln öpp­na upp bå­da si­na rör för tra­fik igen.

NÖJ­DA. FO­TO: ASBJÖRN HANSSEN, TRA­FIK­KON­TO­RET

En­ligt Tra­fik­ver­ket har tra­fi­ken flu­tit på bra ef­ter en­kel­rikt­ning­en av Gö­ta­tun­neln. Läng­re res­ti­der har bland an­nat be­rott på olyckor på E6:an.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.