Mot­stån­da­re om tra­kas­se­ri­er: ”Vi må­las ut som våld­sam­ma”

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Gö­te­borg - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

Pro­jek­tet Väst­län­ken har po­li­san­mält fle­ra hän­del­ser där per­so­nal ut­satts för hot och tra­kas­se­ri­er. Ca­ri­na Bu­lic, en av front­fi­gu­rer­na i mot­stån­det mot Väst­län­ken, för­dö­mer ho­ten. Sam­ti­digt är hon trött på hur mot­stån­dar­na fram­ställs.

GÖ­TE­BORG – Vi som grupp tar själv­klart av­stånd från den här ty­pen av hän­del­ser. Om det har hänt blir jag fruk­tans­värt upp­rörd, sä­ger hon. Ifrå­ga­sät­ter du om det här verk­li­gen har hänt?

– Vi får lå­ta po­li­sen ut­re­da det först. För­ra gången det­ta val­sa­des i me­di­er­na gjor­des an­mä­lan två må­na­der se­na­re och po­li­sen la­de ner ut­red­ning­en ef­ter tre tim­mar.

Ca­ri­na Bu­lic är trött på bil­den av Väst­länk­mot­stån­dar­na som fo­li­e­hat­tar och vålds­be­ja­kan­de ex­tre­mis­ter.

– Det är en sys­te­ma­tisk ut­mål­ning av oss som våld­sam­ma. Vi sit­ter och lä­ser järn­vägs­pla­ner. När en fa­ke­pro­fil läg­ger upp nå­got blir vi kol­lek­tivt ut­häng­da för mord­hot, även om det tas bort di­rekt, sä­ger Ca­ri­na Bu­lic.

Vil­ket an­svar har ni ad­mi­nist­ra­tö­rer för de­batt­kli­ma­tet i fa­ce­book­grup­pen?

– Vi föl­jer la­gen om an­svar för elektro­nis­ka an­slags­tav­lor och tar bort olämp­lig­he­ter när vi ser det. Nå­got an­nat kan man in­te åta sig i en fa­ce­book­grupp. Men vi har 7661 med­lem­mar. Vi kan in­te ta an­svar för hur en­skil­da per­so­ner age­rar i en­skil­da si­tu­a­tio­ner.

Hon be­rät­tar att hon själv in­te ut­satts för hot om våld men att hon bland an­nat har bli­vit ut­hängd och jäm­ställd med na­zis­tis­ka Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen.

– Jag skul­le kunna an­mä­la det men jag vill in­te läg­ga de­batt­ni­vån där. Jag är en egen­fö­re­ta­ga­re och pa­ci­fist som rå­kar ifrå­ga­sät­ta en tåg­tun­nel. Men den här ty­pen av an­kla­gel­ser föl­jer ett möns­ter och jag tyc­ker att me­dia in­te bor­de för­ut­sät­ta att sa­ker är san­na ba­ra för att det kom­mer från po­li­ti­ker el­ler Tra­fik­ver­ket. Det på­går ett pro­pa­gan­da­krig.

HAGA. KORSVÄGEN.

Un­der Haga kyr­ko­plan pla­ne­ras för en sta­tion med en platt­form och två spår. Upp­gång­ar mot Pus­ter­vik, mot Al­lé­strå­ket och en upp­gång som ska in­te­gre­ras i Han­dels­hög­sko­lans pla­ne­ra­de ny­byg­ge.En platt­form, ett mel­lan­plan och tre en­tré­er. En en­tré mot Näck­ros­dam­men, en mitt­upp­gång och en mot Korsvägen, mel­lan Li­se­berg och Uni­ver­se­um. Mel­lan­pla­net ska få bu­ti­ker och cy­kel­ga­rage.

MOT VÄST­LÄN­KEN. FO­TO: MAR­KUS AN­DERS­SON

Ca­ri­na Bu­lic är ak­tiv i nät­ver­ket ”Stop­pa Väst­län­ken”. Grup­pen tar av­stånd från hän­del­ser­na men ifrå­ga­sät­ter om de verk­li­gen har hänt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.