Bäst att ång­ra kö­pet skrift­ligt

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Gö­te­borg­di­rekt -

Frå­ga: Jag vill ång­ra ett köp jag har gjort på nä­tet. Hur gör jag det på bäs­ta sätt?

Svar: En­ligt la­gen om di­stans­av­tal och av­tal ut­an­för af­färslo­ka­ler (di­stans­av­talsla­gen) har du rätt att ång­ra ett köp om du med­de­lar fö­re­ta­get det­ta in­om 14 da­gars­fris­ten. När du kö­per en sak bör­jar 14 da­gars­fris­ten lö­pa från den da­gen du tar emot sa­ken. När du kö­per en tjänst bör­jar fris­ten lö­pa från da­gen du tac­kar ja till tjäns­ten.

Du kan med­de­la fö­re­ta­get om att du vill ång­ra kö­pet på vil­ket sätt du vill. Det bäs­ta är att med­de­la fö­re­ta­get skrift­ligt. Du ska kunna be­vi­sa att du har ång­rat dig i tid om fö­re­ta­get an­ser att du in­te har gjort det.

Om du in­te vet hur du ska kom­ma i kon­takt ska det fin­nas in­for­ma­tion i köp­vill­ko­ren om vart du kan vän­da dig. Det kan ock­så va­ra bra att ve­ta att Kon­su­ment­ver­ket har en stan­dard­blan­kett för ång­er­rät­ten. Blan­ket­ten ska fin­nas län­kad i fö­re­ta­gets köp­vill­kor, du kan ock­så hit­ta den på Kon­su­ment­ver­ket.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.