BRA­GI – FRÖLUNDAS NYA IDOL

Bra­gi Bergs­sons fram­gång­ar i Idol har följts av många på hem­ma­plan.

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - SIDAN 1 - Gabri­el Tju­lan­der

I Fis­ke­bäcks hamn finns det i dags­lä­get fle­ra fis­ke­bå­tar som in­te kom­mer in i ham­nen då den är för grund, det trots att den är de­ras hem­ma­hamn. FIS­KE­BÄCK

I för­ra vec­kan skul­le kom­mun­sty­rel­sen ha ta­git be­slut om mudd­ring av Fis­ke­bäcks hamn men ären­det sköts fram.

Det är fle­ra fis­ke­bå­tar som har Fis­ke­bäck som hem­ma­hamn men som se­dan många år tving­ats lig­ga i Fri­ham­nen då de­ras skrov är för dju­pa för Fis­ke­bäcks hamn. Men i Fri­ham­nen kom­mer de in­te kun­na lig­ga länge då det ska byg­gas bo­stä­der i om­rå­det.

– Det är väl­digt sto­ra för­änd­ring­ar som är pla­ne­ra­de för Fri­ham­nen. På sikt kom­mer fis­ke­bå­tar­na in­te kun­na lig­ga kvar där, sä­ger Hans Lin­derstad, hand­läg­ga­re på stads­led­nings­kon­to­ret. De här bå­tar­na har ett djup­gå­en­de som gör att de in­te kan kom­ma in i Fis­ke­bäck. Det finns ju stäl­len som har rätt djup men där det in­te finns kaj­plat­ser. Ett stäl­le som skul­le kun­na va­ra tänk­bart är vid Ci­ty­var­vet men å and­ra si­dan är ju bot­ten där för­o­re­nad, och man vet in­te hur det ska han­te­ras, så det går in­te att släp­pa in någ­ra bå­tar där.

Om mudd­ring­en skul­le bli av fö­re­slår stads­led­nings­kon­to­ret att Fis­ke­bäck ska ut­veck­las som fis­ke­hamn ge­nom ut­bygg­nad av ka­jer och mudd­ring av far­le­der.

– Det räc­ker in­te att ba­ra mudd­ra man mås­te få till fler kaj­plat­ser ock­så. De be­fint­li- ga ka­jer­na har ock­så un­ge­fär fem och en halv me­ters djup, vil­ket är för grunt.

I en ut­red­ning som stads­led­nings­kon­to­ret gjort be­dö­mer de att Fis­ke­bäcks hamn är den hamn som läm­par sig bäst för in­dust­ri­ellt fis­ke i Gö­te­borg.

– Vi har in­te hit­tat nå­got al­ter­na­tiv. Det fanns ett re­so­ne­mang om ex­em­pel­vis Don­sö och i Gö­ta älv men Fis­ke­bäck är det bäs­ta al­ter­na­ti­vet, av­slu­tar Hans Lin­derstad.

FOTO: GÖ­TE­BORGS STAD

FIS­KE­BÄCKS HAMN. Be­hö­ver mudd­ras för att de fis­ke­bå­tar som har Fis­ke­bäck som hem­ma­hamn ska kun­na läg­ga till där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.