Hovås­hu­mor redo för höst­fi­nal

Standup-klub­ben Humorklubban i Hovås är nu inne på sin tred­je sä­song. Klub­bens ryk­te har vux­it och loc­kar i dag till sig allt fler namn­kun­ni­ga ko­mi­ker.

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - NYHETER - Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

STANDUP. Ka­ta­ri­na Al­freds­sons klubb väx­er

– Jag minns när jag satt i bi­len och tänk­te ige­nom idén om Humorklubban in­nan jag skul­le fö­re­slå den för Jo­el och Kristof­fer, som dri­ver kro­gen. När jag går där­i­från har jag lo­vat att jag lätt kom­mer kun­na fyl­la upp he­la lo­ka­len med be­sö­ka­re. Jag tänk­te för mig själv ”vad har jag sagt”, be­rät­tar Ka­ta­ri­na Al­freds­son.

Nu är Humorklubban inne på sin tred­je sä­song och den när­mar sig nu sin fi­nal. In­för den finns ing­en an­led­ning att tviv­la på om de kom­mer fyl­la lo­ka­len.

– Kro­gen kan ta emot 95 ätan­de gäs­ter och det är re­dan 70 som har bo­kat så det mås­te ju va­ra ett tec­ken på att vi gör nå­got rätt, sä­ger Ka­ta­ri­na.

Ny kol­le­ga

På hen­nes re­sa med Humorklubban har hon fått en kum­pan och med­hjäl­pa­re, standup- ko­mi­kern Sver­rir Ma­ri­nos­son.

Sver­rir Ma­ri­nos­son stod på Hu­mor­klub­bans scen un­der pre­miä­ren av den förs­ta sä­song­en och han fång­a­des av det var­ma mot­ta­gan­de han fick av publi­ken.

– Jag frå­ga­de om jag fick kom­ma till­ba­ka igen, sä­ger Sver­ri och Ka­ta­ri­na tar vid:

– Egent­li­gen ha­de vi al­la ko­mi­ker in­bo­ka­de men jag sa åt ho­nom att kom­ma än­då och på den vägen är det. Det är väl­digt skönt att ha ett boll­plank, vi är väl­digt oli­ka vil­ket gör att vi kom- plet­te­rar varand­ra på ett bra sätt.

Se­dan Hu­mor­klub­bans premiär är det fle­ra stör­re namn som har upp­trätt i Hovås; Ann Wes­tin och Has­se Bron­tén, för att näm­na någ­ra, och på tur står ing­en mind­re än Lars-Åke ”Bab­san” Wil­helms­son redo att ta sig an Hovåspubli­ken.

– Det ro­li­ga med Bab­san är ju att hon in­te kör nå­gon stand- up ut­an dragshow, men vi tänk­te ”var­för in­te”. Då det är sä­songs­av­slut­ning är det ju fan­tas­tiskt att av­slu­ta med en un­der­bar show vil­ket det blir när Bab­san upp­trä­der, sä­ger Ka­ta­ri­na Al­freds­son.

”En väl­digt stor hob­by”

Ka­ta­ri­na och Sver­rir job­bar fort­fa­ran­de med an­nat till var­dags och ser Humorklubban mer som en hob­by.

– En väl­digt stor hob­by, in­fli­kar Sver­rir.

Även om Humorklubban ut­veck­lats och går väl­digt bra så är i al­la fall Ka­ta­ri­na in­te redo att sä­ga upp sig som lä­ra­re.

– Det är ju en väl­digt stor käl­la till mitt standup-ma­te­ri­al, sä­ger hon och skrat­tar. Sen äls­kar jag att få job­ba med barn så jag skul­le in­te vil­ja släp­pa det.

Vi är väl­digt oli­ka vil­ket gö­ra att vi kom­plet­te­rar varand­ra på ett bra sätt.

STANDUP-KLUBB. Ka­ta­ri­na Al­freds­son och Sver­rir Ma­ri­nos­son dri­ver nu Humorklubban till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.