Bra­gi Bergs­son är Frölundas fa­vo­rit-Idol

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - NYHETER - Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

Den fot­bolls­spe­lan­de Idol-del­ta­ga­ren från Väst­ra Frölun­da, Bra­gi Bergs­son, tog sig vi­da­re till fre­dags­fi­na­ler­na. Han har un­der he­la re­san stöt­tats av Ön­ne­reds­sko­lan.

– Jag ring­de pre­cis och byt­te mitt namn till An­ders Bra­gi, var An­ders Bag­ges förs­ta kom­men­tar ef­ter Bra­gi Bergs­sons upp­trä­dan­de un­der kval­fi­na­len för­ra fre­da­gen.

Även TV-tit­tar­na tyck­tes de­la Bag­ges för­tjus­ning över Bra­gis fram­trä­dan­de un­der kval­fi­na­len, då han rös­ta­des fram som en av Idols topp 13.

Bra­gi har ti­di­ga­re fått kri­tik från ju­ryn för att ge ett ner­vöst och li­te osä­kert in­tryck på sce­nen och när Gö­te­borg Di­rekt pra­ta­de med Bra­gi ef­ter att han gått vi­da­re till kval­fi­na­len höll han med om att det har va­rit en stor an­spän­ning.

– Till en bör­jan var det li­te ner­vigt att va­ra först ut i mån­dags, jag tänk­te att det kun­de ha va­rit bra att sit­ta

vid si­dan ett tag och se hur allt går till och kö­ra på tis­dag el­ler ons­dag. Men då det gick som det gick var det ba­ra en sån jäk­la lätt­nad, nu har jag ju ba­ra kun­nat nju­ta av veckans and­ra kval, sa Bra­gi Bergs­son.

Bra­gi har un­der sin idol­re­sa fått ett otro­ligt stort stöd från sin klass på Ön­ne­reds­sko­lan, där han job­bar som lä­ra­re.

– Det har va­rit jät­te­vik­tigt och hur kul som helst. Jag job­ba­de ju fak­tiskt där ett tag ef­ter min au­di­tion och jag märk­te att de tyck­te det var väl­digt ro­ligt att få se sin lä­ra­re på TV. Så det känns kul att jag kan ge li­te gläd­je till dem, sä­ger Bra­gi.

Sång­en är in­te Bra­gi Bergs­sons en­da ta­lang ut­an han gör ock­så suc­cé på fot­bolls­pla­nen. Bra­gi har bli­vit ut­ta­gen till att spe­la i blå­vitt, Gais och se­nast Ut­sik­tens BK.

Han bör­ja­de spe­la fotboll i Väst­ra Frölun­da IF in­nan han som 17-åring tog ste­get till IFK Gö­te­borg. Men nu slits han mel­lan de två in­tres­se­na och i nu­lä­get lu­tar det åt att han kom­mer väl­ja mu­si­ken.

– Jag har all­tid ve­lat tes­ta om mu­si­ken är nå­got jag är bra på och när det gick som det gick så har det va­rit myc­ket an­nat och tän­ka på. Jag har ju levt i stort sett he­la mitt liv för fot­bol­len men nu känns det som att mu­si­ken är num­mer ett, sä­ger Bra­gi.

FOTO: PRIVAT/ TV4

HEJAROP FRÅN KLAS­SEN OCH BAGGE. Bra­gi Bergs­son har fått ett stort stöd från ele­ver­na på Ön­ne­reds­sko­lan där han job­ba­de som lä­ra­re in­nan Idol. Och i kval­fi­na­len fick han även fi­na ord från An­ders Bag­ge.

An­ders Bag­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.