Mu­sik­le­gen­dar i Ex­it North

Han har in­te känt sig som en band­med­lem se­dan sin ung­doms­tid med le­gen­da­ris­ka Ja­pan. Nu är eng­els­man­nen Ste­ve Jan­sen en kre­a­tiv del i ban­det Ex­it North med tre fjär­de­de­lar Gö­te­borgs­mu­si­ker.

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - GÖTEBORGSHELG - Kai Martin ka­i­mar­tin@go­te­borg­di­rekt.se

TRUMMIS. Ste­ve Jan­sen från Ja­pan släp­per al­bum med Gö­te­borgs­band

Till­sam­mans med sin bror Da­vid Syl­vi­an (född Batt) var Ste­ve Jan­sen en vä­sent­lig del, som trummis, i le­gen­da­ris­ka ban­det Ja­pan ( 1974– 1982). Ett band som kom att på­ver­ka mäng­der med band. Bland and­ra Lustans La­ke­jer tju­sa­des av brit­ter­nas ele­gans.

När grup­pen slu­ta­de fort­sat­te Ste­ve Jan­sen va­ra sin bror tro­gen ge­nom den­nes ota­li­ga pro­duk­tio­ner. Men han har ock­så job­bat med fle­ra so­lo­pro­jekt.

Nu är han en av fy­ra kre­a­ti­va mo­to­rer i Ex­it North. Gö­te­bor­gar­na sång­a­ren Tho­mas Fe­i­ner, Ulf Jans­son och Char­les Storm ut­gör res­te­ran­de del.

Grup­pens de­bu­tal­bum – ”Book of ro­man­ce and dust” – kom­mer den 1 ok­to­ber. Men re­dan nu är plat­tan om­ta­lad. På saj­ten Bandcamp har ski­van ham­nat i top­pen som det bäst säl­jan­de gäl­lan­de al­la gen­rer och for­mat. Det brit­tis­ka mu­sik­ma­ga­si­net Un­cut har lå­ten ”Bes­ted bo­nes” som tvåa på sin se­nas­te spel­lis­ta.

– Jag är väl­digt glad för det. Det här är ju ett al­bum som är helt själv­fi­nan­si­e­rat, sä­ger han på en då­lig te­le­fon­upp­kopp­ling från Lon­don.

Jo, han är med­ve­ten om att skiv­re­le­a­sen är i sin lin­da. Det åter­står myc­ket jobb in­nan mu­si­ken från ”Book of ro­man­ce and dust” har fått snur­ra runt jor­den.

Jag be­rät­tar om hur jag fick re­da på sa­m­ar­be­tet ge­nom ett has­tigt mö­te med Ulf Jans­son på Kors­vä­gen. Som sam­ti­digt som han klev på 6:ans spår­vagn sa ”Jag och Tho­mas har bör­jat job­ba med Ste­ve Jan­sen”. Det var en cliff­hang­er som he­ter du­ga.

Det var fy­ra år se­dan och kvar­tet­ten har ar­be­tat på se­dan dess.

– Du und­rar var­för det har ta­git sin tid… Ja, det hand­lar om att vi al­la haft and­ra pro­jekt och jobb som har va­rit vik­ti­ga. Men när vi väl har fo­ku­se­rat på vår mu­sik har vi va­rit ef­fek­ti­va. To­talt har det kanske in­te hand­lat om mer än to­talt tre må­na­ders ar­be­te till­sam­mans, för­kla­rar Ste­ve Jan­sen. Så hur många gång­er har du va­rit i Gö­te­borg?

– Fy­ra. Tre för att spe­la in. Se­nast i feb­ru­a­ri då vi skul­le bli kla­ra för att kun­na mixa fär­digt.

Mö­tet mu­si­ker­na emel­lan har va­rit vik­tigt. För att ska­pa för­tro­en­de, men ock­så för att ta ut rikt­ning till mu­si­ken, me­nar Ste­ve Jan­sen. Se­dan har det hand­lat om att skic­ka fi­ler med för­slag och in­spel­ning­ar fram och till­ba­ka.

– Med Ex­it North känns det som om jag är med­lem i ett band. Det är förs­ta gång­en se­dan min ung­dom. Ja, då jag spe­la­de med Ja­pan, sä­ger han för­tjust.

Tho­mas Fe­i­ner är smick­rad av att få job­ba med Ste­ve Jan­sen.

– Med Ex­it North är vi kol­la­bo­ra­ti­va där start­punk­ten of­ta har va­rit Ulfs Jan Jo­hans­son-in­spi­re­ra­de pi­a­nos­ling­or.

Jan­sen be­rät­tar att det finns pla­ner på att stäl­la Ex­it North på scen.

– Ja, vi har pra­tat om det. Men det hand­lar om att ge det tid, så att vi kan bo­ka rätt stäl­len och ock­så va­ra för­be­red­da. Men vi har de­fi­ni­tivt de rät­ta in­gre­di­en­ser­na för att gö­ra det.

Med Ex­it North känns det som om jag är med­lem i ett band.

FOTO: THRON ULLBERG

DE­BU­TAN­TER. Ex­it North – Char­les Storm, Ste­ve Jan­sen, Tho­mas Fe­i­ner och Ulf Jans­son – har job­bat i fy­ra år på sitt al­bum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.