Ve­ge­ta­ris­ka världs­da­gen fi­ras se­dan 1950-ta­let

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - TYCK OM! - Jonas Nor­berg

Den 1 ok­to­ber fi­ras Ve­ge­ta­ris­ka världs­da­gen, som in­stif­ta­des på 50-ta­let un­der ett mö­te i Han­no­ver med In­ter­na­tio­nal Ve­ge­ta­ri­an Uni­on.

Då åt få växt­ba­se­rad mat. Idag av­står allt fler från ani­ma­lis­ka pro­duk­ter av med­käns­la för dju­ren. Dö­dan­de och ut­nytt­jan­de av djur är ohygg­li­ga grym­he­ter ovär­di­ga själv­stän­digt tän­kan­de män­ni­skor.

Om 30 år lä­ser skol­bar­nen om det on­da vi ut­sat­te dju­ren för. De kom­mer att häp­na och grå­ta och stäl­la frå­gan: Var­för? Jo, där­för att så många gjor­de som de fles­ta and­ra. Tänk ef­ter själv. Du kan in­te se en ko i ögo­nen och sä­ga: ”Mi­na smaklö­kar är vik­ti­ga­re än ditt liv”.

Vå­ga pro­va god växt­ba­se­rat mat och låt dig in­spi­re­ras till fram­ti­dens sun­da mat­va­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.