Elev­upp­rop: Vi vill ha böc­ker i sko­lan – in­te ba­ra da­to­rer

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - TYCK OM! - Bok­nör­den

Jag blir så trött på sko­lan för att vi all­tid an­vän­der da­to­rer. Vi har in­te en en­da bok i un­der­vis­ning­en. När vi ele­ver sä­ger till lä­rar­na att vi vill ha böc­ker in­vol­ve­ra­de i un­der­vis­ning­en så får vi ing­et svar.

Jag vet att det­ta är ett stort pro­blem för många ele­ver; in­for­ma­tio­nen fast­nar in­te på sam­ma sätt som om man ha­de läst in­for­ma­tio­nen i en fy­sisk bok.

Vi ele­ver tap­par kon­cent­ra­tio­nen när vi an­vän­der da­to­rer för att det finns an­nat på nä­tet som loc­kar. Många ele­ver i min klass sät­ter sig ock­så långt bak i klass­rum­met för att kun­na spe­la. Ibland får till och med lä­rar­na pa­u­sa un­der­vis­ning­en för att sä­ga till ele­ver för att de spe­lar el­ler ta da­torn från dem. Om vi ha­de haft böc­ker så ha­de det­ta pro­blem ald­rig upp­stått. Vi ha­de slup­pit allt det­ta tjat. Vi har in­te ens ma­te­ma­tik­böc­ker läng­re. Och jag tänker ock­så på al­la lä- ra­re som all­tid sä­ger till oss att vi ska lä­sa böc­ker hem­ma och slu­ta kol­la på så myc­ket skärm. Den di­gi­ta­la ti­den i sko­lan bi­drar ju till mer skärm­tid, in­te till att lä­sa mer böc­ker.

Med det­ta me­nar jag ab­so­lut in­te att da­to­rer­na ska tas bort helt från un­der­vis­ning­en, ut­an sna­ra­re att ele­ver­na ska ha da­tor­tid i sko­lan el­ler att man an­vän­der dem varan­nan lek­tion. Var­je elev be­hö­ver in­te ha en egen da­tor, vi kanske kan de­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.