Pop up-ope­ra ut­ma­nar Mo­zart

De dy­ker has­tigt upp för att för­svin­na. Den här gång­en med Mo­zarts ”Troll­följ­ten” i en om­ar­be­tad ver­sion. Pop upo­pe­ran pre­sen­te­rar ”Oca­ri­na­va­gi­nan” – med kvinn­ligt fo­kus.

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Kai Mar­tin ka­i­mar­tin@go­te­borg­di­rekt.se

POP UP-OPE­RA. Upp­sätt­ning som vän­der på köns­rol­ler i Troll­flöj­ten

Vi träf­fas i en in­du­stri­lo­kal up­pe i Kor­te­da­la i skug­gan av hög­hu­sen på Ju­li­ans­ka Ga­tan. Gran­ne med en MMA-klubb ska Pop up-ope­ran hu­se­ra för en ny upp­sätt­ning.

Den här gång­en blir det Mo­zarts ”Troll­flöj­ten” som ska få en fe­min­tis­tisk tvist av det en­ga­ge­ra­de ope­ra­säll­ska­pet som dy­ker upp på de mest oa­na­de stäl­len.

– Se­nast var 2015 i en in­du­stri­lo­kal på Hi­sing­en. Då sak­na­des vär­me och to­a­let­ter. Det är skönt att slip­pa fixa det den här gång­en, sä­ger Ka­rin Fjel­lan­der, som för­u­tom att hon är Pop up-ope­rans konst­när­lig le­da­re ock­så är kom­mu­ni­ka­tör, fix­a­re och do­na­re i all­män­het, men en av sång­ar­na i syn­ner­het.

För här gör al­la allt för att få bäst möj­li­ga re­sul­tat.

– Tan­ken är att vi ska bry­ta med fö­re­ställ­ning­ar­na om ope­ra som över­klass. När vi spe­lar i så­dan här mil­jö tän­ker man in­te över­klass. Man ska in­te ta på sig fint. Det ska va­ra oömt, för­kla­rar Ka­rin Fjel­lan­der.

– Vi käm­par myc­ket för det här och för att kom­ma nä­ra ope­ran som konst­form, sä­ger Si­ri Car­bin Åhlund.

– Det är ock­så det som är så gott med att va­ra här ute. Man mås­te ta sig hit ut...

– Ja, allt hän­der ju an­nars i stan, fort­sät­ter Ka­rin Fjel­lan­der.

Ope­ran står dem nä­ra. Men in­te ut­an ifrå­ga­sät­tan­de.

– Det blir of­ta kly­schigt där kvin­nor säl­lan tas på all­var. De fles­ta rol­ler­na är dess­utom för­de­la­de till män. Skä­let till att jag in­te får en roll i en ope­ra är in­te att jag in­te är bra ut­an för att det in­te finns till­räck­ligt med rol­ler, sä­ger Ka­rin Fjel­lan­der.

Så nu vän­der Pop up-ope­ra­tea­met på kon­cep­tet och lå­ter kvin­nor­na ta plats. Så när ”Troll­flöj­ten” nu ham­nar i nya hän­der döps den till ”Oca­ri­na­va­gi­nan” där de ”man­li­ga” rol­ler­na istäl­let görs av kvin­nor.

– En kvinn­lig hjäl­tin­na kan in­te spe­la på troll­flöj­ten. Då blev det en ord­lek med oka­ri­nan, som ju är ett slags ler­gök. Dess­utom är troll­flöj­ten in­te vik­tig i ori­gi­na­let, för­kla­rar Ka­rin Fjel­lan­der. – Dess­utom pra­ta­de vi myc­ket om att det in­te finns nå­gon mot­sva­rig­het till fal­los­sym­bol för kvin­nor. Så vi vil­le gö­ra en upp­sätt­ning med tyd­lig fe­mi­nis­tisk ap­pro­ach ut­an pla­kattex­ter.

Pop up- ope­ran­tea­met har på egen hand över­satt li­bret­tot från tys­kan. Från den förs­ta idén som­ma­ren 2016 och med bi­fal­let kul­tur­stöd som­ma­ren ef­ter har ar­be­tet trum­mat på. Ing­en får nå­gon rim­lig lön och allt görs på kort tid. Åt­ta fö­re­ställ­ning­ar på två vec­kor.

– Vi är to­talt 17 per­so­ner plus någ­ra som job­bar helt ide­ellt, för­kla­rar Ka­rin Fjel­lan­der.

För Grith Fjeld­mo­se, re­gis­sör, är det­ta en ny er­fa­ren­het.

– Det är ju helt an­norlun­da mot hur jag ha­de det på Sto­ra Te­a­tern och Gö­te­borgso­pe­ran, sä­ger den fö­re det­ta ope­ras­ång­ers­kan.

– Själv­klart gjor­de vi gäst­spel, men in­te i en så­dan här ex­trem mil­jö. Li­te lus­tigt är det, för då var jag ju fack­ligt en­ga­ge­rad där ar­bets­mil­jön var vik­tig.

När vi spe­lar i så­dan här mil­jö tän­ker man in­te över­klass.

Mo­zarts ”Troll­följ­ten” i en fe­mi­nis­tisk kon­text. Pre­miär 11 ok­to­ber. Ka­rin Fjel­lan­der, Si­ri Car­bin Åhlund, Mar­ga­re­ta Dal­hamn, Petter Re­ing­ardt, Flo­ri­an Lauss samt or­kes­ter med Han­na Bendz, Ri­kard Nord, Ro­se-Ma­rie Nord och Da­ni­el Au­s­tem. Grith Fjeld­mo­se. med me­ra: Stu­dio Murk­la. Fyr­kant. Up-Ope­ran: Är oper­a­kom­pa­ni­et som pop­par upp där man minst anar det.Pop up-ope­ran vän­der på per­spek­ti­ven. Gret­he Fjeld­mo­se, Ka­rin Fjel­lan­der och Si­ri Car­bin Åhlund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.