Bill­dal­se­gern som small­de hogt bor­ta i KI­na

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Nyheter - Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

Mar­tin Hil­de­berg, vd för Fyr­ver­ke­ri­fa­bri­ken i Billdal, fick i vec­kan ta emot pris i en täv­ling mel­lan någ­ra av värl­dens mest fram­stå­en­de fyr­ver­ke­ri­fö­re­tag. Vad är det egent­li­gen ni har vun­nit?

– I vec­kan res­te vi ned till Li­uy­ang i Ki­na som är värl­dens fyr­ver­ke­ri­cent­rum. Där del­tog vi i täv­ling­en Li­uy­ang Mu­si­cal fi­reworks con­test. Vi var ett av fy­ra eu­ro­pe­is­ka fö- re­tag och vårt fyr­ver­ke­ri an­sågs väl­digt un­der­hål­lan­de och upp­skat­ta­des av många, så pass att vi tog hem sil­ver­po­ka­len, be­rät­tar Mar­tin Hil­de­berg.

Hur stort är det här?

– Vi är det en­da svens­ka fyr­ver­ke­ri­fö­re­ta­get som har täv­lat i Ki­na och för oss in­ne­bär det väl­digt stor upp­märk­sam­het och det känns som att det var bra för vå­ra re­la­tio­ner med vå­ra ki­ne­sis­ka le­ve­ran­tö­rer, sä­ger Mar­tin.

Hur blir man fyr­ver­ke­ri­de­sig­ner?

– Jag fick kon­takt med pro­fes­sio­nellt fyr­ver­ke­ri när jag var med i Chal­mers py­ro­tek­nis­ka för­e­ning på 80-ta­let. Jag tror det krävs att man är en en­tu­si­ast själv för att kun­na gö­ra det här job­bet bra.

Vad ska in­gå i en bra fyr­ver­ke­rishow en­ligt dig?

– Ge­ne­rellt byg­ger det på hörn­ste­nar­na va­ri­a­tion och steg­ring. För att un­der­hål­la mås­te man stän­digt va­ri­e­ra och vi­sa nya sa­ker an­nars blir man mätt på det. Det mås­te även var en steg­ring mot en fi­nal som blir slut­kläm­men och ger det slut­gil­ti­ga in­tryc­ket.

Hur lång tid tar det att ta fram en show som den ni vi­sa­de i Ki­na?

– Vi fick in­bju­dan till täv­ling­en väl­digt sent, ba­ra två må­na­der in­nan, nor­malt är det all­de­les för kort tid så det var på hå­ret att all­ting han till­ver­kas. Men två må­na­der har det ta­git.

Slut­li­gen. Hur bru­kar ditt ny­års­fi­ran­de se ut?

– Det bru­kar går till så att jag bör­jar med att rig­ga GP­fyr­ver­ke­ri­et som vi skju­ter kloc­kan 17, ef­ter det åker jag hem och fi­rar ny­år sam­ti­digt som jag är li­te ”jour­per­son” un­der he­la da­gen och kväl­len. Vi har många ny­års­fyr­ver­ke­ri­er runt om i lan­det och ibland får man hjäl­pa folk att sva­ra på frå­gor el­ler lö­sa pro­blem. Det bru­kar in­te bli så många eg­na fyr­ver­ke­ri­er – det hän­der väl att jag skju­ter av en tår­ta men jag bru­kar va­ra gans­ka mätt på det då.

FOTO: PRI­VAT

SPRA­KAN­DE VINST. Ita­li­ens­ka Pa­ren­te tog hem första­pri­set och Bill­dals Fyr­ver­ke­ri­fa­bri­ken andra­pris i Li­uy­ang Fi­reworks Con­fe­rence i Ki­na. Till hö­ger Fyr­ver­ke­ri­fa­bri­kens vd Mar­tin Hil­de­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.