Ef­ter va­let: Ut­släpps­kloc­kan tic­kar på

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! - Ro­ger Byd­ler

Oav­sett hur den nya re­ge­ring­en nu kom­mer att va­ra sam­man­satt mås­te kli­mat­för­änd­ring­en va­ra högst på dag­ord­ning­en. På val­da­gens morgon pas­se­ra­de vi­den grän­sa v kon­cent­ra­tion av växt­hus­ga­ser i at­mo­sfä­ren som in­ne­bär en fort­satt upp­värm­ning till 1.5 gra­der. Ut­släpps­kloc­kan tic­kar nu vi­da­re mot 2 gra­ders upp­värm­ning, vil­ken vinår med ut­släppsvo­ly­mer­na idag in­om in­ter­val­let 8 till 23 år. Pro­fes­sor Jo­han Rock­ström och 16 and­ra fors­ka­re vi­sa­de i en rap­port ny­li­gen att re­dan vid 2 gra­ders upp­värm­ning ris­ke­rar vi att ett an­tal pro­ces­ser i na­tu­ren kan bli själv­ge­ne­re­ran­de, så kal­la­de ”tip­ping points”, och allt­så in­te går att stop­pa av oss män­ni­skor. Ex­em­pel på så­da­na pro­ces­ser är is­av­smält­ning av havs­i­sen i Ark­tis, på Grön­land och i Antark­tis, med de kon­se­kven­ser det får på havs­y­te­höj­ning och väd­ret.

Un­der den kom­man­de man­dat­pe­ri­o­den be­hö­ver ut­släppskur­van bö­jas ner med in­rikt­ning på att va­ra ne­re på noll ut­släpp 2050. Vi be­hö­ver då mins­ka ut­släp­pen med i stor­leks­ord­ning­en 10 % per år. Det är allt­så minst sagt bråt­tom att den nya re­ge­ring­en be­slu­tar om och sät­ter in åt­gär­der som mins­kar ut­släp­pen, sam­ti­digt som vi al­la mås­te an­pas­sa vår kon­sum­tion och vårt sätt att le­va så att vi mins­kar vår kli­mat­be­last­ning.

FOTO: IHSAN GERCELMAN

KLOC­KAN TIC­KAR.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.