Sta­dens tjäns­te­bi­lar van­da­li­se­ra­de – igen

Un­der för­ra hel­gen van­da­li­se­ra­des fle­ra av stads­de­len Askim-Frölun­da-Högs­bos tjäns­te­bi­lar och det är in­te förs­ta gång­en som det hän­der. Det här blev tred­je gång­en ba­ra i år.

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der

Un­der för­ra hel­gen van­da­li­se­ra­des fle­ra av stads­de­len Askim-Frölun­da-Högs­bos tjäns­te­bi­lar och det är in­te förs­ta gång­en som det hän­der.

Det var nå­gon gång un­der hel­gen som fem av stads­dels­för­valt­ning­ens bi­lar fick föns­terru­tor kros­sa­de och back­speg­lar sön­der spar­ka­de.

– Den här gång­en var det ju ba­ra fem. Vi har ju bi­lar upp­ställ­da på oli­ka plat­ser i stads­de­len och för­ra gång­en det hän­de var det sex som van­da­li­se­ra­des, sä­ger Dan Erik­sen, mo­bi­li­tets­an­sva­rig på Askim-Frölun­da-Högs­bo.

Ba­ra i år har det re­dan skett tre lik­nan­de at­tac­ker mot för­valt­ning­ens bi­lar och det är adres­ser­na Ler­göks­ga­tan och Ny­mils­ga­tan som va­rit ex­tra hårt ut­sat­ta de se­nas­te åren.

– Jag tror att det här skul­le va­ra gans­ka lätt av­hjälpt om vi fick sät­ta upp över­vak­nings­ka­me­ror men det får vi in­te ef­ter som per­so­ner som går för­bi kan bli fil­ma­de, sä­ger Dan Erik­sen. Jag tyc­ker det är van­sin­nigt för po­li­sen läg­ger ju in­te en mi­nut på det här då det krävs vitt­nen om man ska kun­na kom­ma nå­gon vart med det – hit­tills är det in­te nå­gon som åkt fast.

Dan be­räk­nar att kost­na­den för att re­pa­re­ra bi­lar­na lan­dar på cir­ka 10 000 per bil.

På Ler­göks­ga­tan har stads- de­len ställt in bi­lar­na i ga­rage men det är långt från al­la stäl­len där den möj­lig­he­ten finns.

– Det finns ju bi­lar in­om kom­mu­nen som är må­la­de med kom­mu­nens log­ga men det har vi valt att in­te gö­ra då det här sker men de står ju par­ke­ra­de vid stads­de­lens lo­ka­ler så det är ju in­te så svårt att se att det är vå­ra bi­lar. Det känns som ett mo­ment-22 hur vi än gör, av­slu­tar Dan Erik­sen.

FOTO: GÖ­TE­BORGS STAD

BILATTACK. Fem av stads­de­lens tjäns­te­bi­lar van­da­li­se­ra­des un­der för­ra hel­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.