Nytt re­cept för in­teg­ra­tion

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der

Snab­ba­re väg till in­teg­ra­tion och jobb det är led­or­den för stads­dels­för­valt­ning­en AskimFrölun­da-Högs­bos nya sam­ver­kans­pro­jekt för de ny­in­flyt­ta­de i Askimsvi­ken.

I mit­ten av maj flyt­ta­de cir­ka 140 ny­an­län­da in i de till­fäl­li­ga bo­stä­der­na i Askimsvi­ken. Sam­ti­digt star­ta­des ett sam­ver­kans­pro­jekt av stads­dels­för­valt­ning­en för att på bäs­ta sätt kun­na hjäl­pa de ny­in­flyt­ta­de på vägen till jobb och del­ak­tig­het.

– Vi var väl­digt må­na om att det här skul­le bli bra när det var så många som flyt­ta­de in på ett och sam­ma stäl­le. Så då bjöd vi in vå­ra nu­va­ran de sam­ar­bets­part­ners till att dis­ku­te­ra vad vi skul­le vil­ja gö­ra, be­rät­tar Åsa Agu­ayo Åkes­son, pro­jekt­le­da­re för sam­ver­kans­pro­jek­tet.

Sam­ver­kans­part­ners i pro­jek­tet är Ar­bets­för­med­ling­en Etable­ring. Från Gö­te­borgs Stad del­tar nämn­den för ar­bets­mark­nad och vux­en­ut­bild­ning, so­ci­al re­surs­för­valt­ning, SDF Askim-Frölun­daHögs­bo och fas­tig­hets­kon­to­ret.

– Vi får en väl­dig bredd för att kun­na nå upp­le­vel­sen av in­teg­ra­tion och käns­lan av del­ak­tig­het. Vi får med bå­de ar­bets­mark­nad och nä­rings­li­vet. Sam­ti­digt finns ju ci­vil­sam­häl­let ne­re i Askim som har gjort ett fan­tas­tiskt ar­be­te re­dan, sä­ger Åsa.

Till­sam­mans vill de hit­ta sätt att kun­na kor­ta led­ti­der­na till de in­sat­ser som pro­jek­tets al­la sam­ar­bets­part­ners kan bi­dra med. Åsa me­nar även att de stän­digt kom­mer ut­gå från vad de boende i Askimsvi­ken ef­ter­frå­gar.

– Käns­lan av in­teg­ra­tion, att man har ett jobb och en sys­sel­sätt­ning är ju jät­te­vik­tig med det finns fler de­lar, dels att man har ett var­ak­tigt boende och möj­lig­het att få det på sam­ma sätt som and­ra av oss. Och ge­nom att stär­ka käns­lan av del­ak­tig­het hos de vux­na ger vi ock­så bar­nen en bätt­re till­va­ro, sä­ger Åsa

SNAB­BA­RE INTEGRATION. På stads­dels­för­valt­ning­en Askim-Frölun­daHögs­bo har ett pro­jekt för snab­ba­re in­teg­ra­tion för de ny­in­flyt­ta­de i Askimsvi­ken star­tats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.