163 till­bud un­der som­ma­rens bad

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der 073-514 78 20 gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.

Svens­ka liv­rädd­nings­säll­ska­pet sum­me­rar som­ma­ren 2018 som en fa­sans­full som­mar med 35 drunk­ning­ar över he­la lan­det. Även i Gö­te­borg sked­de fle­ra in­ci­den­ter.

– Att ing­en av dem sked­de på de plat­ser som vi be­va­ka­de i gö­te­borgs­re­gi­o­nen ska till stor del till­skri­vas vårt liv­räd­dar­pro­jekt, sä­ger Ti­na He­i­ker Hult, verk­sam­hets­chef på Svens­ka Liv­rädd­nings­säll­ska­pet Gö­te­borg.

Som­ma­ren 2018 kom­mer att min­nas som en av de var­mas­te på fle­ra hund­ra år och bad­plat­ser­na var fre­kvent be­sök­ta och som­ma­rens bad­vak­ter har fått job­ba hårt.

To­talt över he­la lan­det drunk­na­de 35 per­so­ner i sam­band med bad vil­ket kan jäm­fö­ras med för­ra som­ma­rens tolv.

– Ty­värr vet jag att en per­son om­kom vid Salt­hol­men trots rädd­nings­in­sat­ser med så­väl he­li­kop­ter som kus­trädd­ning. På de plat­ser vi be­va­kat är dock siff­ran noll.

Även om det är tunga siffror i öv­ri­ga de­lar av lan­det känns det till­freds­stäl­lan­de att kon­sta­te­ra att vi kla­rat oss helt ut­an drunk­ning­ar i som­mar, det­ta trots att an­ta­let be­sö­ka­re på vå­ra bad va­rit långt fler än nor­malt, sä­ger Ti­na He­i­ker Hult, verk­sam­hets­chef på Gö­te­borgs Liv­rädd­nings­säll­skap Gö­te­borg.

I Gö­te­borg in­träf­fa­de det to­talt 163 in­ci­den­ter då det kun­de gått il­la. Se­dan ett an­tal år till­ba­ka har ett pro­jekt på­gått där man job­bar för att be­man­na bad­plat­ser med livräddare un­der som­ma­ren. I år fanns det ut­bil­dad per­so­nal på Askims­ba­det, Fis­ke­bäcks­ba­det och Berg­sjö­ba­det.

– Åt­minsto­ne vid sju till­fäl­len har vå­ra in­sat­ser i vat­ten va­rit av helt liv­räd­dan­de ka­rak­tär, på­pe­kar Ti­na He­i­ker Hult.

Vid Askims­ba­det sked­de det ett an­tal all­var­li­ga in­ci­den­ter som med hjälp av sta­tio­ne­ra­de livräddare kun­de av­hjäl­pas.

– Vår am­bi­tion är att re­dan till som­ma­ren 2019 ut­ö­ka be­vak­ning­en och om­fat­ta fler bad­plat­ser. Med hjälp av den sta­tistik som ge­nom­förs vet vi att vårt ar­be­te och al­la in­sat­ser gör stor skill­nad.

FOTO: SVENS­KA LIV­RÄDD­NINGS­SÄLL­SKA­PET

LIVRÄDDARE. Som­ma­ren 2018 var tuff för Liv­rädd­nings­säll­ska­pet Gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.