Du är i gott säll­skap – det svär jag på!

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Hej Göteborg - JO­A­KIM FRANSSON Chefre­dak­tör

Eun­der­sök­ning på Stock­holms Uni­ver­si­tet slår fast att gö­te­bor­ga­re svär mest i he­la lan­det. Det har stock­hol­mar­na kom­mit fram till ge­nom att spe­la in över tu­sen sam­tal som förts vid bil­jett­kas­sor och in­for­ma­tions­dis­kar runt om i Sve­ri­ge. De mest po­pu­lä­ra svor­do­mar­na i stan är ”jäv­lar”, ”fan” och ”skit”. Och jag drar san­ner­li­gen mitt strå till stac­ken. Fast säl­lan i skrift. Härom vec­kan drog jag dock till med en svor­dom i just den­na spalt. Men det skul­le jag in­te ha gjort. Lä­sar­re­ak­tio­ner­na lät näm­li­gen in­te vän­ta på sig. Folk tog så il­la upp att jag fak­tiskt ha­de då­ligt sam­ve­te i fle­ra da­gar ef­ter att kraftut­tryc­ket rul­lat ut från tryc­ke­ri­et. Tills jag för förs­ta gång­en hör­de sig­na­tu­ren (?) Isi­dor Johansson ringa in till Ste­fan Liv­hs för­mid­dags­pro­gram i P4 Gö­te­borg, vill sä­ga. För den gub­ben kan svä­ra! Det ur­säk­tar ju in­te mitt övertramp. Men käns­lan av att in­te va­ra värst är rätt skön. Nu de­lar Isi­dor P4-lyss­nar­na i två lä­ger där jag mås­te be­kän­na mig till fö­re­språ­kar­na, så att sä­ga. För öv­rigt har jag ny­li­gen ock­så bli­vit svär­far. Men det är ju en helt an­nan historia...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.