Gläd­je­be­ske­det: Än­nu fler gö­te­bor­ga­re i jobb

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborg - Kristi­an Ri­sen­fors

Ar­bets­mark­na­den är stark och för fem­te året i rad går ar­bets­lös­he­ten ner. Det vi­sar nya sta­tistik från Ar­bets­för­med­ling­en.

I sep­tem­ber var 35 812 per­so­ner­na in­skriv­na som ar­bets­lö­sa i Gö­te­borg. Det är 1067 fär­re än för ett år se­dan och en minsk­ning på 2,9 pro­cent. Det vi­sar Ar­bets­för­med­ling­ens nya verk­sam­hets­sta­tistik. Tren­den syns i he­la lä­net.

– I slu­tet av 2013 bör­ja­de ut­veck­ling­en där ar­bets­lös­he­ten i Väst­ra Gö­ta­lands län mins­kar mer än i ri­ket som hel­het, sä­ger Sand­ra Of­fes­son, ana­ly­ti­ker på Ar­bets­för­med­ling­en i ett press­med­de­lan­de. Vid en upp­del­ning på ål­der, fö­del­se­land och ut­bild­ningsni­vå är ar­bets­lös­hets­ni­vån läg­re för samt­li­ga grup­per i lä­net. Vi ser att många ar­bets­lö­sa som är in­skriv­na på Ar­bets­för­med­ling­en gyn­nats av en ökad ef­ter­frå­gan på ar­bets­kraft un­der de se­nas­te åren.

I sta­tisti­ken syns skill­na­der i oli­ka de­lar av lä­net. Ex­em­pel­vis var ar­bets­lös­he­ten ba­ra 2,6 pro­cent på Tjörn me­dan den i Åmål var 12,1 pro­cent.

Bland ut­ri­kes­föd­da har ar- bets­lös­he­ten mins­kat från 20,4 pro­cent till 18,8 pro­cent det se­nas­te året. Dä­re­mot sti­ger den för ut­ri­kes­föd­da kvin­nor. Men en­ligt Sand­ra Of­fers­son finns en po­si­tiv för­kla­ring till det.

– Vi på Ar­bets­för­med­ling­en me­nar att det är po­si­tivt att an­ta­let in­skriv­na ut­ri­kes föd­da kvin­nor ökar, vil­ket fram­för allt be­ror på att fler ny­an­län­da kvin­nor skri­ver in sig som ar­bets­lö­sa Det in­ne­bär att de blir en del av ar­bets­kraf­ten och i för­läng­ning­en kan ta ett ar­be­te, sä­ger Sand­ra Of­fes­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.