Annika An­ders­son gör mu­si­kal­de­but i ’’Emil’’

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborgshelg - Kai Mar­tin ka­i­mar­tin@go­te­borg­di­rekt.se

Hon har dra­git ned skratt­sal­vor och kal­las för Sve­ri­ges ro­li­gas­te kvin­na.

Nu tar Annika An­ders­son näs­ta steg – in i mu­si­kal­värl­den och i barn­te­a­tern – som Emils mam­ma.

– Hon frå­ga­de mig om jag ha­de en roll, sä­ger re­gis­sö­ren Kål­le Gun­nars­son.

När ”Emil i Lön­ne­ber­ga” har pre­miär på Li­se­bergs­te­a­tern den 20 de­cem­ber är upp­sätt­ning­en li­te märk­vär­di­ga­re en van­ligt. Dels blir det en mu­si­kal med Astrid Lind- grens tex­ter till Ge­org Ri­e­dels klas­sis­ka me­lo­di­er. Dels gör Annika An­ders­son de­but i bå­de mu­si­ka­loch barn­te­a­ter­sam­man­hang. An­led­ning­en…? Jo, hen­nes 10-åri­ge son Wil­fred har fått rol­len som Emil.

– Han har gått två år i min te­a­ter­sko­la i Fal­ken­berg och är verk­li­gen fan­tas­tisk. När jag skul­le sät­ta upp ”Emil…” frå­ga­de jag Annika om jag fick an­stäl­la ho­nom som Emil. Han är per­fekt för den rol­len, sä­ger Kål­le Gun­nars­son.

Han fick ja till det, men med en följd­frå­ga.

– Ja, Annika frå­ga­de om det in­te fanns en roll även till hen­ne. Jag trod­de in­te mi­na öron.

Svårt att sä­ga nej till det. Nu kom­mer Annika An­ders­son spe­la rol­len som Al­ma på del­tid, pre­cis som so­nen. Rol­ler­na de­lar de med Per­nil­la Karls­son och Pet­ter Borén.

– Det dröj­de in­nan jag fick klart med en till som vil­le spe­la Al­ma, för vem vill kon­kur­re­ra med Annika An­ders­son… Men Per­nil­la såg det som en ut­ma­ning, sä­ger Kål­le Gun­nars­son.

GÖR EMILS MAM­MA. Annika An­ders­son spe­lar i en ny mu­si­kal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.