Världs­hung­ern ska be­käm­pas!

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! - Jo­nas Pauls­son, Kött­fri måndag

Hung­ern i värl­den ökar för tred­je året i rad. Det vi­sar FN:s rap­port ’’The Sta­te of Food Secu­ri­ty and Nut­ri­tion in the World 2018”. Det ab­so­lu­ta an­ta­let un­der­när­da män­ni­skor har ökat till näs­tan 821 mil­jo­ner år 2017, från cir­ka 804 mil­jo­ner år 2016. FN:s vi­sion är att utro­ta hung­ern till 2030.

Ty­värr vill in­te svensk kött­in­du­stri stäl­la om till pro­te­in­ri­ka växt­ba­se­ra­de pro­duk­ter. När Köttrå­det träf­fa­des ti­di­ga­re i höst var fo­ku­set att ska­pa en ökad ef­ter­frå­ga på svenskt kött ge­nom att mark­nads­fö­ra det som kli­mats­mart. Men att grön­må­la svenskt kött lö­ser in­te någ­ra kli­mat­pro­blem.

En­ligt Na­tur­vårds­ver­kets rap­port ”Håll­ba­ra kon­sum­tions­möns­ter” är ut­släp­pen som or­sa­kas av var­je svensks mat­kon­sum­tion om­kring 1,8 ton växt­hus­ga­ser per år och 75 pro­cent av de ut­släp­pen kom­mer från kött- och me­je­ri­kon­sum­tion. Om Sve­ri­ge ska kun­na pres­sa ner de år­li­ga växt­hus­gas­ut­släp­pen per per­son från ma­ten till glo­balt håll­ba­ra 0,3 ton år 2050 krävs att ani­ma­li­er ock­så kol­di­ox­id­be­skat­tas.

Rap­por­ten “Åt­gär­der för en mer kli­mat­vän­lig ani­ma­li­e­kon­sum­tion”, från Ve­ten­skap­li­ga Rå­det för Håll­bar Ut­veck­ling, upp­ma­nar re­ge­ring­en att pri­o­ri­te­ra en po­li­tik som mins­kar ut­släp­pen av växt­hus­ga­ser från pro­duk­tion av ani­ma­li­er i Sve­ri­ge och som mins- kar kon­sum­tio­nen av de ani­ma­lie­pro­duk­ter som har mest ne­ga­tiv påverkan på kli­ma­tet, mil­jön och häl­san.

FN:s nya kli­mat- och livs­me­dels­rap­por­ter vi­sar att si­tu­a­tio­nen för världens fat­ti­gas­te män­ni­skor är akut. Kom­mun­po­li­ti­ker­na kan be­käm­pa kli­mat- och hung­erkri­sen ge­nom att i den of­fent­li­ga matupp­hand­ling­en pri­o­ri­te­ra bil­li­ga och kli­mats­mar­ta balj­väx­ter i stäl­let för dy­ra och kli­matskad­li­ga ani­ma­li­er. Re­ge­ring­en bör sän­ka mom­sen på ve­ge­ta­bi­li­er och ut­vid­ga kol­di­ox­idskat­ten så att den även in­ne­fat­tar kött- och mjölk­pro­duk­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.