KOM­MEN­TA­RER FRÅN FA­CE­BOOK

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! -

Väg­va­let har käm­pat fan­tas­tiskt för den­na stad, och ha­de ab­so­lut be­hövts till­sam­mans med De­mo­kra­ter­na.

Väg­va­let var det säms­ta som nå­gon­sin bil­dats. Dom var in­te klo­ka. Så det­ta var verk­li­gen bra!

De­mo­kra­ter­na be­hövs nu mer än nå­gon­sin! Väg­va­lets väl­ja­re var någ­ra av de mest på­läs­ta och mest må­nan­de om Gö­te­borgs Stad och de Gri­ni­ga gub­bar­na och gum­mor­na som stått vid stol­pen för­tjä­nar sta­dens för­tjänst­tec­ken.

Det är klart att de in­te be­hövs. Har ald­rig gjort.

Väg­va­let ha­de si­na po­äng­er när man tog strid mot träng­selskat­ten. Se­dan när man gick mot väst­län­ken tyc­ker jag man för­lo­ra­de i sym­pa­ti. Träng­selskat­ten drab­bar de som har det sämst ställt. Med hjälp av den och höga par­ke­rings­av­gif­ter så gör man det omöj­ligt för and­ra än de med de stör­re plån­böc­ker­na att äga bil. Väst­län­ken dä­re­mot är en bra sak som gyn­nar al­la ge­nom att ta mins­ka pen­del­tra­fi­ken och görs kol­lek­tiv­tra­fi­ken smi­di­ga­re. När man gick emot väst­län­ken i syf­te att stopps träng­selskat­ten så tap­pa­de man fo­kus. Att man se­dan var så jäk­la kor­ka­de att man släpp­te in Wann­holt som se­na­re be­drog dem ge­nom att bil­da eget par­ti vi­sar väl var­för in­te par­ti­et fick till­räck­ligt med rös­ter i va­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.