Lun­din Petro­le­um gör mig rik­tigt rädd

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! - Pen­ny­worth

Tänk dig en grup­pe­ring som an­kla­gas för att rö­ja un­dan van­li­ga män­ni­skor i ”sitt om­rå­de” för att gö­ra plats för sin verk­sam­het. Män­ni­skor har mör­dats och and­ra dri­vits från hus och hem. Tänk dig att det­ta gäng bör­jar ho­ta vitt­nen när brot­ten bör­jar un­der­sö­kas. Tänk dig att de­ras själ­va af­färsidé ho­tar oss al­la, vår möj­lig­het att le­va på pla­ne­ten.

Det lå­ter myc­ket vär­re än da­gens kri­mi­nel­la nät­verk, näs­tan som en skurk från Bat­mans värld. Men nät- ver­ket finns på rik­tigt och he­ter Lun­din Petro­le­um. De­ras ex­plo­a­te­ring av ol­ja mitt i kli­mat­kri­sen mat­chas en­dast i hän­syns­lös­het av de­ras age­ran­de i folk­rätts­brotts­ut­red­ning­en som de står in­för. Tu­sen­tals drevs på flykt och hund­ra­tals dö­da­des i söd­ra Su­dan, och de över­le­van­de har dri­vit en pro­cess mot det svens­ka fö­re­ta­get sen dess.

Jag har svårt att kän­na mig trygg så länge som nät­ver­ket är på fri fot.

UT­SATT. By i söd­ra Su­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.