Klart för nya

bo­stads­rät­ter i Brott­kärr

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Gabriel Tju­lan­der 073-514 78 20 gabriel.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

Ef­ter en lång­dra­gen pro­cess kan nu Bygg­star­ten av HSB:s nya bo­stads­om­rå­de Amun­dö Äng bör­ja. Re­dan 1986 köp­te HSB mar­ken vid Brott­kärrs små­båts­hamn för att pla­ne­ra bo­stä­der. Men byg­get av om­rå­det har ak­tivt mot­ar­be­tats av de re­dan bo­en­de i om­rå­det. Det är först i år som bygg­lo­vet slut­li­gen god­känts i Markoch mil­jöö­ver­dom­sto­len.

– Änt­li­gen! Det har va­rit en ex­tremt lång pro­cess med de­talj­pla­nen för om­rå­det och pla­ne­ring­en av hu­sen. Där­för känns det för­stås ex­tra ro­ligt att vi nu kan star­ta byg­get av bo­stads­rätts­för­e­ning­en

Amun­dö Äng. Det har va­rit stor ef­ter­frå­gan på bo­stä­der­na och vi har på kort tid sålt hälf­ten, sä­ger Clau­dio Agus, an­sva­rig säl­ja­re för pro­jek­tet.

Förs­ta spad­ta­get togs re­dan i ons­dags för­ra vec­kan.

Det som de bo­en­de i förs­ta hand har stri­dit för är ut­sik­ten och åt­koms­ten till äng­en där bo­stä­der­na är tänk­ta att byg­gas.

Di­a­lo­gen med de bo­en­de har in­ne­bu­rit att hu­sen ar­be- tats om i fle­ra om­gång­ar. Det bygg­lov som HSB Gö­te­borg först be­vil­ja­des över­kla­ga­des, in­nan det ef­ter fle­ra vän­dor god­kän­des av Mark- och mil­jö­dom­sto­len ti­di­ga­re i år.

– Jag tror att många av vå­ra kun­der kom­mer att upp­skat­ta de mo­der­na och havsnä­ra bo­stä­der­na, som med sitt lant­li­ga läge har när­het till stan. Sam­ti­digt som det finns at­trak­ti­va na­tur- och fri­lufts­vär­den i om­rå­det. Ti­di­ga­re i år fick Sto­ra Amun­dön sta­tus som na­tur­re­ser­vat, sä­ger Clau­dio Agus.

Hu­sen be­räk­nas va­ra in­flytt­nings­kla­ra i de­cem­ber 2019. För­u­tom Amun­dö Äng har HSB Gö­te­borg ett bo­stads­pro­jekt i yt­ter­li­ga­re ett at­trak­tivt om­rå­de, Es­pla­na­den i nya Hovås, där för­sälj­ning just nu på­går.

FO­TO: HSB

BYGG­START. I för­ra vec­kan togs det förs­ta spad­ta­get för HSB:s nya bo­stads­om­rå­de Amun­dö Äng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.