Ton­års­för­äld­rar får gå på kurs

GöteborgDirekt – Hisingen - - SIDAN 1 - Li­na Isaks­son

Ton­års­ti­den kan va­ra tuff - för bå­de barn och för­äld­rar. Där­för er­bjuds för­äld­rar i Lundby en kurs i le­dar­skaps­trä­ning för ton­års­för­äld­rar. ”Syf­tet är att stär­ka re­la­tio­ner i fa­mil­jen som i för­läng­ning­en stär­ker den psy­kis­ka häl­san”, sä­ger kur­s­an­sva­rig. Le­dar­skaps­trä­ning för ton­års­för­äld­rar. Så he­ter kur­sen som vän­der sig till för­äld­rar som bor i Lundby.

– Kur­sen rik­tar sig till för­äld­rar som upp­le­ver en ut­ma­ning i sitt för­äld­ra­skap. Det är in­te ovan­ligt när man är ton­års­för­äld­rar, sä­ger Kerstin Mår­tens­son, fa­mil­je­be­hand­la­re i Re­sur­sen­he­ten Fa­milj i Lundby.

Tyngd­punk­ten i kur­sen lig­ger på för­änd­ring­ar i för­äld­ra­ska­pet. Un­der nio till­fäl­len träf­fas för­äld­rar i grupp och får hjälp att hit­ta red­skap till bra för­håll­nings­sätt för att stär­ka kom­mu­ni­ka­tio­nen till si­na barn.

– Kom­mu­ni­ka­tio­nen är

…det är van­ligt att man kän­ner igen sig i de and­ra för­äld­rar­na

grun­den för oss. Det är den som gör att man får barn att sam­ar­be­ta med reg­ler och över­ens­kom­mel­ser.

Sam­ti­digt hand­lar det om att för­stär­ka det po­si­ti­va.

– Forsk­ning­en visar att det är det mest fram­gångs­ri­ka. Man ska för­sö­ka att bry­ta det som är ett ne­ga­tivt i re­la­tio­nen och öka den po­si­ti­va öm­se­si­di­ga kon­tak­ten och re­spek­ten mel­lan för­äld­rar och barn, sä­ger Kerstin Mår­tens­son.

Vil­ka ut­ma­ning­ar är van­li­ga bland de för­äld­rar som del­tar?

– In­gång­en är att man upp­le­ver att det finns en ut­ma­ning i för­äld­ra­ska­pet, att det är kon­flikt­fyllt. Vad som är ut­ma­ning­en kan va­ri­e­ra jät­testort men det är van­ligt att man kän­ner igen sig i de and­ra för­äld­rar­na, sä­ger Kerstin Mår­tens­son.

Kur­sen har hål­lits i fle­ra år i Lundby och en­ligt Kerstin Mår­tens­son är den myc­ket upp­skat­tad av de för­äld­rar som del­ta­git.

I takt med att forsk­ning vi­sat hur vik­tigt det fö­re­byg­gan­de ar­be­tet med barn och ung­do­mar är, har den här ty­pen av för­äld­ra­kur­ser ökat de se­nas­te tio åren.

– Syf­tet hand­lar om att stär­ka re­la­tio­ner­na mel­lan för­äld­rar och ton­å­ring­ar. I för­läng­ning­en stär­ker det den psy­kis­ka häl­san, sä­ger Kerstin Mår­tens­son.

FOTO: MOSTPHOTOS

KOM­MU­NI­KA­TION. Kur­sen Le­dar­skaps­trä­ning för ton­års­för­äld­rar hand­lar om att hit­ta red­skap som stär­ker re­la­tio­nen mel­lan för­äld­rar och barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.