Per­so­ner som blir ho­tan­de, rå­na­de och ned­slag­na. Den se­nas­te ti­den har en stor del av brotts­rap­por­te­ring­en i Gö­te­borg hand­lat om per­son­rån. Var­je dag an­mäls det i snitt tre per­son­rån i Gö­te­borg.

GöteborgDirekt – Hisingen - - GÖTEBORG - Kristi­an Ri­sen­fors

Brot­ten sker på oli­ka plat­ser i sta­den och till­vä­ga­gångs­sät­ten skil­jer sig åt. Un­der he­la för­ra året an­mäl­des 959 per­son­rån ut­om­hus i Gö­te­borg. Hittills i år har 744 styc­ken an­mälts. Det ger ett dags­snitt på 2,8 i år och 2,6 för­ra året, det vill sä­ga en mar­gi­nell ök­ning. Om man ba­ra tit­tar på cent­rum ser vi en mar­gi­nell minsk­ning, från 0,8 per­son- rån om da­gen för­ra året till 0,7 i år.

– Se­dan finns det all­tid ett mör­ker­tal, det är in­te al­la som an­mä­ler, sä­ger po­lis­che­fen Erik Nord.

Han re­ser­ve­rar sig för att per­son­rån som skett all­de­les i när­tid in­te sä­kert har hun­nit an­mä­las men me­nar att det i så fall in­te skul­le för­änd­ra snit­tet spe­ci­ellt myc­ket.

– Oav­sett om det ökar el­ler mins­kar nå­got gör det in­te tra­ge­din mind­re för dem som drab­bas, sä­ger han.

Per­son­rån till­hör den brotts­typ som po­lis­che­fer­na i Gö­te­borg får en drag­ning om var­je dag.

– Det är ett van­ligt brott. Min bild är att ryck­ta hals­ked­jor har ökat de se­nas­te åren. Men det är ock­så dumt att gå på en käns­la – då blir det lätt en själv­upp­fyl­lan­de pro­fe­tia. Där­för är det vik­tigt att föl­ja upp och kol­la på statistiken, sä­ger Erik Nord.

– Jag tror att det i så fall hand­lar om att va­ra för­sik­tig på vis­sa plat­ser vis­sa ti­der på dyg­net. Om man är al­ko­holpå­ver­kad sent på kväl­len så tap­par man lätt upp­märk­sam­he­ten. Man bör kun­na lä­sa av om­giv­ning­en. Men det finns ju per­son­rån som in­träf­far mitt på da­gen ock­så, då är det nog gans­ka slump­mäs­sigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.